3 Mart 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete

 

Sayı : 30349
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

(2014/68/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik aşağıda özellikleri belirtilen maddeleri kapsamaz:

a) Herhangi bir akışkan veya maddeyi, kıyı veya açıkta bulunan bir tesise ya da bu tesisten taşımak için tasarlanmış, özellikle boru hatları için tasarlanmış olan ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak ve bu cihazdan başlayacak boru veya boru sistemini de içeren boru hattı. (Basınç düşürme istasyonları veya basınç istasyonlarında bulunabilecek standart basınçlı ekipmanlar hariç).

b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve bunların ilgili özel aksesuarları.

c) 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) altındaki basınçlı kaplar.

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin kapsamındaki aerosol kaplar.

d) Aşağıdaki mevzuat ile belirlenen araçların işlevleri ile ilgili ekipmanlar:

1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT).

2) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013).

3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013).

e) 16 ncı maddede belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıdaki Yönetmeliklerden birinin kapsadığı ekipmanlar:

1) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) .

2) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB).

3) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB).

4) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği.

5) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT).

6) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB).

f) Silahlar, mühimmat ve harp malzemeleri.

g) Özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ve yanlış kullanım sonucunda radyoaktif salınıma sebep olabilecek ekipmanlar.

ğ) Kuyu başı, kontrol patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarını içerecek şekilde petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde kuyu basıncını sınırlamak ve/veya kontrol etmek amaçlı yeraltı deposunda kullanılan kuyu kontrol ekipmanı.

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı, statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar:

1) Türbin ve içten yanmalı motorları içeren motorlar.

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenekleri.

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar,  fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik, demir ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasfiye döküm ocakları.

i) Şalt tesisi,  şalter kontrol ünitesi, transformatör ve dönen makinalar gibi yüksek gerilim ekipmanları için mahfazalar.

j) Elektrik ve telefon kabloları gibi aktarma sistemlerinin muhafazası için basınçlı borular.

k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere kurulmuş olan ekipmanlar.

l) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve diğer benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar.

m) Egzoz ve emme susturucuları.

n) Son tüketim için karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları.

o) PS x V çarpımı 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar’ı geçmeyen içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar.

ö) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) tarafından kapsanan ekipmanlar ve Uluslararası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar.

p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular.

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar’dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipmanlar hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akışkanlar: Süspansiyon halinde katı içerenler de dahil olmak üzere hem saf halde bulunan gazları, sıvıları ve buharları, hem de bunların karışımlarını,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Basınç: Vakumun bir negatif değer olarak belirtildiği, gösterge basıncı gibi atmosfer basıncına göre basıncını,

d) Basınçlı aksesuarlar: İşlevsel fonksiyona ve basınç taşıyıcı hazneye sahip cihazlarını,

e) Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları ve benzeri elemanlarını,

f) Birlik Uyumlaştırılmış Mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran Avrupa Birliği mevzuatını,

g) Boru donanımı: Basınçlı bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması amaçlı boru bileşenlerini; özellikle bir boru veya boru sistemini, bağlantıları, genişletme eklerini, hortumları veya başka uygun olan basınç altında bulunan parçaları içeren boruları; basınçlı bir sisteme bağlanma durumunda, akışkanların taşınması amaçlı boru bileşenlerini,

ğ) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve basınçlı ekipman veya donanımların “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

h) Dağıtıcı: Basınçlı ekipmanı veya donanımlarını, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Donanımlar: Bir imalatçı tarafından, tamamlanmış fonksiyonel bir bütün oluşturması için birleştirilen basınçlı ekipmanın çeşitli parçalarını,

i) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir basınçlı ekipmanın veya donanımların iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

j) Güvenlik aksesuarları: Güvenlik vanası, patlama diskli güvenlik aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme güvenlik sistemleri (CSPRS) gibi doğrudan basınç sınırlandırma aletleri de dâhil izin verilen limitlerin aşılmasına karşı basınçlı ekipmanı korumak amacına yönelik cihazlar ve basınç ve sıcaklık anahtarları, akışkan seviyesi anahtarları ve güvenlikle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazları (SRMCR) gibi basınç düzeltme amacına yönelik veya kapatma ya da kapatmayla birlikte tamamen durdurmayı sağlayan sınırlayıcı cihazları,

k) Hacim (V): İlk bağlantı veya kaynak noktasına kadar olan nozulların hacmi dâhil, daimi iç parçaların hacmi hariç olmak üzere bir haznenin iç hacmini,

l) Hizmete sunma: Basınçlı ekipmanın veya bir donanımın kullanıcısı tarafından ilk defa kullanılmasını,

m) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

n) İmalatçı: Basınçlı ekipman veya donanımlarını imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş basınçlı ekipman veya donanımlara sahip olan ve kendi adı veya ticari markası altında basınçlı ekipmanı veya donanımları pazarlayan veya kendi amaçları için kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

o) İthalatçı: Bir basınçlı ekipman veya donanımı ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) İzin verilen maksimum basınç (PS): Koruyucu ve/veya sınırlama cihazının bağlantı noktasında veya ekipmanın en üstünde, bu yerlerin uygun olmaması halinde imalatçı tarafından belirlenen herhangi bir uygun noktada tanımlanmış olan, imalatçı tarafından belirlenen ve ekipmanın tasarlandığı maksimum basıncı,

p) İzin verilen maksimum/minimum TS sıcaklık derecesi: İmalatçı tarafından belirlenen ekipmanın tasarlanmış olduğu maksimum/minimum sıcaklık derecesini,

r) Kap: Başka bir ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dâhil olmak üzere akışkanları basınç altında tutmak için imal edilmiş ve tasarlanmış, birden fazla hazneden oluşabilen bir gövdeyi,

s) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ş) Malzemeler için Avrupa onayı: Uyumlaştırılmış standartlar tarafından kapsanmayan basınçlı ekipmanların imalatında sürekli kullanımı amaçlanan malzemelerin özelliklerini tanımlayan teknik belgeyi,

t) Piyasada bulundurma: Bir basınçlı ekipman veya donanımların ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

u) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

ü) Piyasaya arz: Bir basınçlı ekipman veya donanımların piyasada ilk kez bulundurulmasını,

v) Sabit bağlantılar: Tahribatlı yöntemler haricinde ayrılmayan bağlantıları,

y) Standart çap (DN): Bir sayıyı takip eden DN ile gösterilen,  referans amaçlar doğrultusunda yuvarlatılmış uygun bir değer olan ve üretim boyutları ile olan ilişkisi gevşek olan değeri ve dış büyüklüğü veya dış çaplar aracılığıyla gösterilen parçalar dışındaki bir boru sisteminde bulunan tüm parçalarda ortak olan büyüklüğün sayısal kısa gösterilişini,

z) Teknik şartname: Basınçlı ekipman veya donanımları için karşılanması gereken teknik şartları tanımlayan dokümanı,

aa)  Ulusal akreditasyon kurumu: TÜRKAK’ı,

bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

cc) Uygunluk değerlendirmesi: Basınçlı ekipman veya donanımlarına ilişkin, bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

çç) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

dd) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

ee) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Piyasada bulundurma ve hizmete sunulma

MADDE 6 – (1) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımlarının uygun bir şekilde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak basınçlı ekipman ve donanımların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi anlamına gelmediği sürece Bakanlığın kişilerin özellikle işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımları kullanırken korunmalarını sağlamak için lüzumlu gördüğü gereklilikleri belirleme yetkisini etkilemez.

(3) Bakanlık; fuar, sergi, tanıtım ve benzeri etkinliklerde bu Yönetmeliğe uygun olmayan basınçlı ekipmanların veya donanımların tanıtımının yapılmasını, ancak böyle bir ekipman veya donanımın uygun hale gelinceye kadar piyasaya arz edilmeyeceğini ve/veya hizmete alınmayacağını açık bir şekilde ifade eden görünür uyarının bulunması şartıyla engellemez. Tanıtımlar sırasında, insanların güvenliğini sağlamak için Bakanlık tarafından belirlenmiş her türlü gerekliliğe uygun bir şekilde uygun güvenlik tedbirleri alınır.

Teknik gerekler

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki basınçlı ekipmanlar, Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklerini yerine getirir:

a) (b) bendinde düzenlenmeyen ancak aşağıda belirtilen kaplar:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 25 bar x litreden daha büyük olan veya 200 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II, Tablo 1).

1.2) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 50 bar x litreden daha büyük olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 2’deki akışkanlar için kaplar ve taşınabilir tüm yangın söndürücüler ve solunum tüpleri (Ek-II, Tablo 2).

2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1) 1 litreden daha büyük hacme sahip ve PS x V çarpımı 200 bar x litreden daha büyük olan veya 500 bar’dan daha büyük PS basıncı olan, Grup 1’deki akışkanlar için kaplar (Ek-II, Tablo 3).

2.2) 10 bar’dan daha büyük PS basıncı ve PS x V çarpımı 10.000 bar x litreden büyük olan veya 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2’deki akışkanlar için kaplar. (Ek-II, Tablo 4).

b) 2 litreden daha büyük bir hacme sahip ve aşırı ısınma riski olan 110 °C’den daha fazla sıcaklıkta kızgın su veya buhar üretimi amaçlanan ateşle veya başka türlü ısıtılmış basınçlı ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler (Ek-II, Tablo 5).

c) Aşağıda belirtilen amaçlar için tasarımlanmış borular:

1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı, normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

1.1) DN’si 25’ten daha büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (EK-II, Tablo 6).

1.2) DN’si 32’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 1000 bar’dan büyük olan Grup 2’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 7).

2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar’dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:

2.1)  DN’si 25’ten daha büyük ve PS x DN çarpımı 2000 bar’dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 8).

2.2)  PS’i 10 bar’dan büyük, DN’si 200’den daha büyük ve PS x DN çarpımı 5000 bar’dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar için borular (Ek-II, Tablo 9).

ç) (a), (b), (c) bentlerinin kapsamında olan ve bir donanımın içerisinde yer almak üzere kullanılan ekipmanların güvenlik ve basınç aksesuarları.

(2) Birinci fıkranın kapsamında olan en az bir basınç ekipmanını içeren ve aşağıda listelenmiş olan donanımların, Ek-I’de bildirilen temel güvenlik gereklerine uygun olması gerekir:

a) Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekilde ısıtılan en az bir basınçlı ekipmandan oluşan, 110°C üzerinde bir sıcaklıkta buhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan donanımlar.

b) (a) bendinde belirtilenlerin haricindeki donanımlardan, imalatçı tarafından piyasada bulundurulan ve hizmete bir donanım olarak sunulanlar.

c) Birinci fıkra kapsamına girmeyip el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan, 110°C’den daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımlar (Bu donanımların, Ek-I’in 2.10, 2.11, 3.4, 5.a ve 5.ç maddelerinde belirtilen temel güvenlik gereklerine uyması gerekir.).

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrada belirtilen limitlere eşit veya bunların altında olan basınçlı ekipmanlar ve/veya donanımlar, güvenli kullanımı sağlamak için bir üye ülkede veya Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş mühendislik uygulamasına uygun olarak tasarımlanır ve imal edilir.  Basınçlı ekipmanların ve donanımların beraberinde yeterli kullanım talimatları bulunur. CE işaretlemesine ilişkin ilgili mevzuata halel getirmeksizin bu tür ekipmanlar ya da donanımlara 21 inci maddede belirtilen CE işareti iliştirilemez.

Serbest dolaşım

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından basınç kaynaklı riskler nedeniyle bu Yönetmeliğe uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların imalatçı tarafından belirlenen şartlarda piyasada bulundurulması veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz ve engellenemez. Bakanlık ayrıca basınç kaynaklı riskler nedeniyle 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

(2) Bakanlık, 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun bir şekilde bir kullanıcı denetmeninin görevlendirmesi halinde,  basınç kaynaklı riskler nedeniyle 28 inci maddede belirtilen gereklere uygun bir şekilde başka bir üye ülke tarafından görevlendirilen bir kullanıcı denetmeni tarafından uygunluğu değerlendirilmiş olan basınçlı ekipman veya donanımın 19 uncu maddede bildirilen şartlarda piyasaya arz edilmesini veya hizmete sunulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemez.

(3) Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların doğru ve güvenli kullanılması için       Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen bilgileri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde talep edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanları veya donanımlarını piyasaya arz ettiğinde veya kendi amaçları için kullandığında, bu basınçlı ekipmanları veya donanımları Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder. İmalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanları veya donanımları piyasaya arz ettiğinde veya kendi ihtiyaçları için kullandığında genel kabul görmüş mühendislik uygulamalarına göre tasarlandığını ve imal edildiğini kabul eder.

(2) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımlar için Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve 17 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar. İmalatçılar 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımların geçerli gereklere uygunluğunun bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen prosedür ile ortaya konulduğu hallerde AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipmanlar veya donanımlar piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklar.

(4) İmalatçılar, seri imalata ilişkin prosedürlerin bu Yönetmelikle uyumlu olmaya devam etmesini sağlar. Basınçlı ekipman veya donanımların tasarımı veya özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlardaki değişiklikler ile basınçlı ekipman veya donanımların uyumlu olduğunun beyan edildiği diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler dikkate alınır. İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlardan kaynaklı bir riskin söz konusu olması durumunda uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan basınçlı ekipman veya donanımlardan test yaptırır, araştırma yapar ve gerekli olması halinde uygunsuz basınçlı ekipman veya donanımlara ilişkin şikâyetlerin kaydını tutar, basınçlı ekipman veya donanımları geri çağırır ve dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların tip, parti veya seri numarası veya ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilgiyi taşımasını veya basınçlı ekipman veya donanımın çapının veya tabiatının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin ekipmanın ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını temin eder.

(6) İmalatçılar, basınçlı ekipman veya donanım üzerinde veya mümkün değilse ambalajında veya ekipman veya donanıma eşlik eden bir dokümanda kendi adını, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve iletişim kurulabilecek posta adresini belirtir. Adreste, imalatçı ile iletişim kurulabilecek tek bir adres gösterilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(7) İmalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde düzenlenen Ek-I’in 3.3 ve 3.4 üncü maddelere uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte bulunmasını sağlar. Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık olur. İmalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların,  Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde düzenlenen 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun talimatlar ve güvenlik bilgileri ile birlikte bulunmasını sağlar.  Bu talimatlar ve güvenlik bilgileri net, kolay anlaşılır ve açık olur.

(8) Piyasaya arz ettikleri bir basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçılar, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır. Ayrıca imalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği hallerde, piyasaya arz etmiş oldukları basınçlı ekipman veya donanımın özellikle uygunsuzluk durumu ve alınan her tür düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bu basınçlı ekipman veya donanımları piyasada bulundurduğu üye ülkenin yetkili kuruluşlarını derhal bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgileri ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde Bakanlığa sunar. Bu bilgi ve belgeler basılı veya elektronik halde sunulabilir. İmalatçılar talepte bulunulması halinde piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya donanımların arz ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür eylemde Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilciler

MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı sözleşme ile yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın hazırlanması yükümlülüğü yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetki, yetkili temsilciye aşağıdaki hususları yapmasına müsaade eder:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesini takip eden 10 yıl boyunca Bakanlığa sunulmak üzere saklanması.

b) Bakanlıktan veya bir üye ülkenin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşundan gelen gerekçeli talep üzerine basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgelerin sunulması.

c) Talepte bulunulması halinde, yetkili temsilcinin yetkileri kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımların oluşturacağı riskleri ortadan kaldırmak için alınan her tür tedbirde Bakanlıkla veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapılması.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İthalatçılar, sadece uygun basınçlı ekipman veya donanımı piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce 17 nci maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirmesi prosedürünün imalatçı tarafından yürütülmesini sağlar. İthalatçılar, imalatçıların teknik dosyayı düzenlediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın CE işareti taşıdığından, beraberinde Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde düzenlenmiş olan talimatları ve güvenlik bilgilerini bulundurduğundan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edilmesinden önce imalatçıların teknik dosyayı düzenlediğinden, basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları bulundurduğundan ve 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uygun hale getirene kadar piyasaya arz edemez. Ayrıca bu basınçlı ekipman veya donanımın risk arz etmesi durumunda da imalatçıyı ve Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(3) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı hallerde basınçlı ekipman veya donanımı ile birlikte sunulacak bir belgede kendi adını, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek iletişim adreslerini belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olur.

(4) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar ile birlikte Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen talimatların ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde sunulmasını sağlar. İthalatçılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulacak talimatlar ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde olmasını sağlar.

(5) İthalatçılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar kendi sorumluluklarında iken depolama ve taşıma koşullarının, Ek- I’de düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.

(6) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımların oluşturduğu risklerle ilgili olarak uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan basınçlı ekipman veya donanımlardan numune alarak test ve muayene yapılmasını sağlar, araştırır ve basınçlı ekipman veya donanımın uygunsuzluğuna ve piyasadan geri çağırma vakalarının kaydını tutar ve bu çalışmalar konusunda dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, piyasaya arz edilmiş basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikle uyumlu olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ilgili basınçlı ekipman veya donanımı uyumlu hale getirmek için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır, gerekirse piyasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçılar basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği hallerde, basınçlı ekipman veya donanımın hizmete sunulmasına ilişkin özellikle uygunsuzluk ve alınan her türlü düzeltici tedbir konusunda Bakanlığı ve bir üye ülkenin yetkili kuruluşunu derhal bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, basınçlı ekipman veya donanımlar için ilgili basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak amacıyla saklar ve talepte bulunulması halinde teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine piyasaya arz ettikleri basınçlı ekipman veya donanımın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için geçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlıkla veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, basınçlı ekipman veya donanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurulmasından önce basınçlı ekipman veya donanımın “CE” işaretini bulundurduğunu, Ek-I’in 3.3 ve 3.4 maddelerinde belirtilen gerekli belgelerin, talimatların ve güvenlik bilgilerinin, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular. Dağıtıcılar, basınçlı ekipman veya donanımın Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getirilinceye kadar basınçlı ekipman veya donanımı piyasada bulunduramaz. Ayrıca basınçlı ekipman veya donanımın risk ihtiva ettiği durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bilgilendirir. Dağıtıcılar, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımların piyasada bulundurmadan önce basınçlı ekipman veya donanımın kullanım için yeterli talimatları bulundurduğunu, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği ve kullanıcıların kolayca anlayacağı bir dilde basınçlı ekipman veya donanım ile birlikte sunulduğunu, imalatçı ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklere uyum sağladığını doğrular.

(3) Dağıtıcılar, 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman veya donanımlar kendi sorumluluğunda iken depolanması veya taşınması sırasında, Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlar.

(4) Dağıtıcılar, piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. Buna ek olarak söz konusu basınçlı ekipman veya donanımların risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirir.

(5) Dağıtıcılar, Bakanlığın veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşunun gerekçeli talebine istinaden bir basınçlı ekipman veya donanımın uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine piyasada bulundurdukları basınçlı ekipman veya donanımların teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü tedbir konusunda Bakanlık veya bir üye ülkenin yetkili kuruluşu ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 13 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir basınçlı ekipman veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz ederse veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir basınçlı ekipman veya donanımı, bu Yönetmeliğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirirse imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 9 uncu maddede yer alan yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 14 – (1) İktisadi işletmeciler, talepte bulunulması halinde Bakanlığa aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sunar:

a) Kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olan her türlü iktisadi işletmeci.

b) Kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olduğu her türlü iktisadi işletmeci.

(2) İktisadi işletmeciler, kendilerine basınçlı ekipman veya donanım tedarik edilmesini takip eden 10 yıl boyunca veya kendilerinin basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmesini takip eden 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri hazır bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basınçlı Ekipman ve Donanımların Uygunluğu ve Sınıflandırılması

Uygunluk varsayımı

MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ve 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen basınçlı ekipman ve donanımların bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında   Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklere uygun olduğu varsayılır.

(2) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan referanslara ve malzemeler için Avrupa onayına uygun olan basınçlı ekipman ve donanımların imalatı için kullanılan malzemelerin, Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir.

Basınçlı ekipman sınıflandırması

MADDE 16 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanlar, artan tehlike seviyesine bağlı olarak Ek-II’ye uygun şekilde kategorilere göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma amacıyla, akışkanlar aşağıdaki iki gruba ayrılır:

a) Aşağıdaki fiziksel veya sağlıksal tehlike sınıflarına göre tehlikeli olarak sınıflandırılan 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (y) bentlerinde tanımlanan maddeler ile karışımlardan oluşan ve izin verilen maksimum TS sıcaklığı akışkanın parlama noktasını aştığı basınçlı ekipmanda bulunan maddeler ve karışımları da kapsayan Grup 1:

1) Kararsız patlayıcılar ve Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ve 1.5’de belirtilen patlayıcılar.

2) Yanıcı gazlar, kategori 1 ve 2.

3) Oksitleştirici gazlar, kategori 1.

4) Yanıcı sıvılar, kategori 1 ve 2.

5) İzin verilen maksimum sıcaklığın parlama noktasının üzerinde olduğu kategori 3 yanıcı sıvılar.

6) Yanıcı katı maddeler, kategori 1 ve 2.

7) Kendinden reaktif maddeler ve karışımlar, tip A – F.

8) Piroforik sıvılar, kategori 1.

9) Piroforik katı maddeler, kategori 1.

10) Su çıkaran yanıcı gazlarla temas eden maddeler ve karışımlar, kategori 1, 2 ve 3.

11) Oksitleştirici sıvılar, kategori 1, 2 ve 3.

12) Oksitleştirici katı maddeler, kategori 1, 2 ve 3.

13) Organik peroksitler tip A ile F arası.

14) Akut ağız yolu toksisitesi, kategori 1 ve 2.

15) Akut dermal toksisite, kategori 1 ve 2.

16) Akut toksisite, kategori 1, 2 ve 3.

17) Belirli hedef organ toksisitesi – tek maruziyet, kategori 1.

b) (a) bendinde belirtilmeyen maddeler ve karışımlardan oluşan Grup 2.

(2) Birkaç hazneden oluşan bir kap, beher haznelerde geçerli en yüksek kategoride sınıflandırılır. Çeşitli akışkanlar içeren bir hazne, sınıflandırma en yüksek kategoriyi gerektiren sıvı seviyesinde olur.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 17 – (1) Basınçlı ekipmana uygulanacak uygunluk değerlendirmesi prosedürleri, 16 ncı maddede belirtilen ekipmanın sınıflandırıldığı kategori ile belirlenir.

(2) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin uygulanacağı kategoriler aşağıdaki gibi olup uygunluk değerlendirme prosedürleri Ek-III’te yer almaktadır:

a) Kategori I:

1) Modül A.

b) Kategori II:

1) Modül A2.

2) Modül D1.

3) Modül E1.

c) Kategori III:

1) Modül B  (tasarım tipi) + D.

2) Modül B  (tasarım tipi) + F.

3) Modül B  (üretim tipi) + E.

4) Modül B  (üretim tipi) + C2.

5) Modül H.

ç) Kategori IV:

1) Modül B  (üretim tipi) + D.

2) Modül B  (üretim tipi) + F.

3) Modül G.

4) Modül H1.

(3) Basınçlı ekipman, sınıflandırıldığı kategori için belirlenenler arasında imalatçı tarafından seçilebilecek uygunluk değerlendirme prosedürlerinden birine tabi tutulur. İmalatçı, mevcut ise daha yüksek bir kategoriye uygulanan prosedürlerden birini uygulamayı da tercih edebilir.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki III ve IV kategorilerindeki basınçlı ekipmanlar için belirtilen kalite güvence prosedürleri çerçevesinde, onaylanmış kuruluş, Ek-I’in 3.2 maddesinde belirtilen nihai değerlendirmeyi yapmak veya yapılmasını sağlamak amacıyla resen denetimler gerçekleştirirken imalattan veya depolardan bir ekipman numunesi alır. Bu amaçla imalatçı, planlanan imalat programını onaylanmış kuruluşa bildirir. Onaylanmış kuruluş, üretimin ilk yılında en az iki denetim gerçekleştirir. Müteakip ziyaretlerin sıklığı, Ek-III’te yer alan D, E ve H modüllerinin 4.4 maddesinde ve H1 modülünün 5.4 maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.

(5) H modülü prosedürü kapsamında, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıf yapılan Kategori III grubunda yer alan kaplar ve basınçlı ekipmanın tek seferlik imalatı durumunda, onaylanmış kuruluş, her bir ünite için Ek-I’in 3.2 maddesinde belirtilen nihai değerlendirmeyi yapar veya yaptırır.  Bu amaçla imalatçı planlanan imalat programını onaylanmış kuruluşa iletir.

(6) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen donanımlar, aşağıdaki değerlendirmelerden oluşan küresel uygunluk değerlendirmesi prosedürüne tabi tutulur:

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen daha önceden bir uygunluk değerlendirmesi prosedürüne ve ayrı bir CE işaretine tabi tutulmamış olan, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın her bir parçasının değerlendirilmesi, değerlendirme prosedürü ekipmanın her bir parçasının kategorisiyle belirlenir.

b) Herhangi bir güvenlik aksesuarı için uygun olanlar dışındaki ekipmana uygulanabilecek en yüksek kategori ile belirlenen ve Ek-I’in 2.3, 2.8 ve 2.9 maddelerinde düzenlenen donanımın çeşitli aksamlarının entegrasyonunun değerlendirilmesi gerekir.

c) Ek-I’in 2.10 ve 3.2.3 maddelerinde belirtilen izin verilen çalışma limitlerinin aşılmasına karşı donanımın korunmasının değerlendirilmesi, korunacak ekipman parçalarına geçerli olan en yüksek kategori göz önüne alınarak yapılır.

(7) Bu maddenin birinci fıkrası ila altıncı fıkrasına istisna olarak Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrası ila fıkrasında belirtilen prosedürlerin uygulanmaması ve deney amaçlı kullanılması halinde, 5 inci maddede belirtilen basınçlı ekipman parçaları ve donanımların piyasada bulundurulmasına ve hizmete sunulmasına, gerekçelendirilmesi halinde izin verebilir.

(8) Uygunluk değerlendirmesi prosedürleriyle ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmekten sorumlu kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde düzenlenir.

Malzemeler için Avrupa onayı

MADDE 18 – (1) Malzemeler için Avrupa onayı, bu amaçla görevlendirilen 23 üncü maddede belirtilen onaylanmış kuruluşların biri tarafından bir veya daha fazla malzeme veya ekipman imalatçısının talebi üzerine düzenlenir. Onaylanmış kuruluş, malzeme tiplerinin bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu onaylamak için uygun muayeneleri ve testleri belirler ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Onaylanmış kuruluş, 29/11/1999 tarihinden önce kullanım için güvenli olduğu kabul edilen malzemelerin uygunluğunu onaylarken mevcut bilgileri dikkate alır.

(2) Onaylanmış kuruluş, malzemeler için Avrupa onayını düzenlemeden önce Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile üye ülkeler ve Komisyonu uygun bilgileri göndermek suretiyle bilgilendirir. Üye ülke veya Komisyon, üç ay içinde gerekçelerini bildirerek düşüncelerini sunabilir. Onaylanmış kuruluş, bildirilen düşünceleri dikkate alarak malzemeler için Avrupa onayını verebilir.

(3) Malzemeler için Avrupa onayının birer kopyası, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile üye ülkeler, onaylanmış kuruluşlar ve Komisyona gönderilir.

(4) Malzemeler için Avrupa onayını vermiş olan onaylanmış kuruluş, bu onayın verilmemesi gerektiğini tespit etmesi veya malzeme tipinin uyumlaştırılmış standart kapsamında olması halinde bu onayı geri çeker. Bakanlık, bir onayın geri çekilmesini, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile derhal diğer üye ülkelere, onaylanmış kuruluşlara ve Komisyona bildirir.

Kullanıcı denetmenleri

MADDE 19 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen görevlerle ilgili hükümlerin dışında, bu maddenin yedinci fıkrasına uygun bir şekilde görevlendirilen bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilen temel güvenlik gereklerine uygun olan basınçlı ekipman veya donanımların ülke içerisinde kullanıcılar tarafından piyasaya arzını ve hizmete sunulmasını onaylayabilir.

(2) Uygunlukları bir kullanıcı denetmeni tarafından değerlendirilmiş olan basınçlı ekipman ve donanımlar CE işareti taşımaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen basınçlı ekipmanlar veya donanımlar denetmenin bir üyesi olduğu grup tarafından işletilen kuruluşlarda kullanılabilir. Bu grup, basınçlı ekipman veya donanımların tasarımı, imalatı, muayenesi, bakımı ve kullanımı için teknik özelliklerle ilgili olarak ortak bir güvenlik politikası uygular.

(4) Kullanıcı denetmenleri, sadece üyesi oldukları grup adına hareket eder.

(5) Kullanıcı denetmenleri, Ek-III’te belirtilen A2, C2, F ve G modüllerine göre uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini uygular.

(6)  Bakanlık, yetkilendirdikleri kullanıcı denetmenleri, bunların yetkili oldukları görevler ve her bir kullanıcı denetmen için üçüncü fıkradaki hükümleri karşılayan kuruluşların bir listesini Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık, kullanıcı denetmenlerini atarken, 28 inci maddede belirtilen gerekleri uygular ve denetmenin üyesi olduğu grubun üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri uygulamasını sağlar.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de belirtilen temel güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IV’te belirtilen model yapıya sahiptir, Ek-III’te yer alan ilgili uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini içerir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyan Türkçe’ye de çevrilir.

(3) Basınçlı ekipman veya donanımın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, yayımlama referansları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatın tanımını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak basınçlı ekipman veya donanımın bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

CE işaretinin genel ilkeleri

MADDE 21 – (1) “CE” işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkelere tabidir.

CE işaretinin iliştirmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

MADDE 22 – (1) CE işareti, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen basınçlı ekipmanların her bir parçasına veya veri plakasına ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen her bir donanıma veya veri plakasına görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde iliştirilir. Basınçlı ekipman veya donanımın özelliğinden dolayı CE işaretinin iliştirilmesinin mümkün olmaması veya gerekmemesi durumunda, CE işareti ürünün ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir. Bu fıkranın ilk cümlesinde belirtilen parça veya donanımın eksiksiz olması ve  Ek-I’in 3.2 maddesinde açıklandığı gibi nihai değerlendirmeye izin veren bir durumda olması gerekir.

(2) CE işareti, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın her bir parçasına iliştirilmesi gerekmez. CE işaretine sahip basınçlı ekipmanın her bir parçası, bir donanıma dâhil edildiğinde, bu işareti taşımaya devam eder.

(3) Basınçlı ekipman veya donanımın piyasaya arzından önce CE işareti iliştirilir.

(4) CE işaretini, basınçlı ekipman veya donanımın imalat denetimi aşamasında bulunan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip eder. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya verdiği talimatlar doğrultusunda imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir.

(5) CE işaretinin ve mevcutsa dördüncü fıkrada belirtilen onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının ardından özel bir riski veya kullanımı belirten başka herhangi bir işaret kullanılabilir.

(6) Bakanlık, CE işaretinin mevzuata uygun doğru şekilde uygulanmasını temin için gerekli mekanizmaları kullanır ve bu işaretin yanlış kullanımı halinde uygun tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, 17, 18 veya 19 uncu maddelere uygun olarak uygunluk değerlendirmesi görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş kullanıcı denetmenleri ve onaylanmış kuruluşları ve Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde belirtilen görevlerin amaçları doğrultusunda, tanınmış üçüncü taraf kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 24 – (1) Bakanlık, 30 uncu maddenin hükümlerine uygunluk da dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin izlenmesine ilişkin gerekli prosedürlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu bir yetkili kuruluştur.

Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,

b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin kararların yetkin personel tarafından alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olması sağlanacak biçimde,

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabet esaslı olarak teklif edilemeyeceği ve sunulamayacağı bir biçimde,

d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

e) Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,

yürütülür.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 26 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesine ve onaylanmış kuruluşların, tanınmış üçüncü taraf kuruluşların ve kullanıcı denetmenlerin izlenmesine ilişkin yöntemler ve bu yöntemlerde meydana gelecek her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ve tanınmış üçüncü taraf kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluşların veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşların görevlendirilmesi için bu maddenin iki ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği basınçlı ekipman veya donanım ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf kuruluş niteliğinde olması gerekir. Değerlendirmesini yaptığı basınçlı ekipman veya donanımın tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlaması kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya donanımın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan basınçlı ekipman veya donanımın kullanımını veya bu gibi ekipmanın kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi işleminin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya donanımın tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakım işlemlerinde doğrudan müdahil olamaz veya bu faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil etmez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını veya mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini mesleki kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi alanlarında gerekli teknik liyakat ile yerine getirirler ve kararları ile uygunluk değerlendirmesinin sonuçları üzerinde etkide bulunabilecek ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan kişilerden gelebilecek her türlü baskıdan ve başta mali teşvikler olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ister uygunluk değerlendirme kuruluşunun kendisi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, 17 veya 18 inci maddeleri veya Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri ile atanan ve bu amaçla onaylandıkları tüm uygunluk değerlendirmesi görevlerini gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olur. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, her bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü ve onaylanmış olduğu her kategori basınçlı ekipman için aşağıdaki gerekli unsurları hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirmesi görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun tecrübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerin şeffaflığını ve yeniden kullanılabilirliğini sağlayacak şekilde bu prosedürlere ilişkin açıklama ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman ve hizmete erişim hakkı.

(7) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekle sorumlu personelin:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte teknik ve mesleki eğitime,

b) Uygunluk değerlendirmesi gereklilikleri konusunda yeterli bilgi birikimine ve değerlendirmeyi yapmak için yeterli yetkiye,

c) Ek-I’de düzenlenen temel güvenlik gereklilikleri, uygulanabilir uyumlaştırılmış standart, ilgili mevzuat ve Birlik uyumlaştırılmış mevzuatının ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi birikimine ve bunları kavrama gücüne,

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika, kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kuruluşlarının üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığını garanti altına alır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme işlemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ilgili mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmediği veya Bakanlığın kendisi uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorumluluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlık ile ilgili olan işler haricinde 17 veya 18 inci maddeleri veya Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri kapsamındaki uygunluk değerlendirmesi görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Mülkiyet hakkına sahip olanların hakları korunur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için AB tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararları ve hazırlanan dokümanları rehber kılavuz olarak kullanır.

Kullanıcı denetmenlerine ilişkin gereklilikler

MADDE 28 – (1) Kullanıcı denetmenlerinin görevlendirilmesi için bu maddenin iki ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.

(2) Kullanıcı denetmeni, ilgili mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

(3) Kullanıcı denetmeninin, kuruluş adına tanımlanması için tarafsızlığını sağlayan ve gösteren üyesi olduğu grup dâhilinde raporlama yöntemlerine sahip olması gerekir.

(4) Kullanıcı denetmeni, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya donanımın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, kullanıcı denetmeninin faaliyetleri için gerekli olan basınçlı ekipman veya donanımın kullanımını veya bu gibi ekipmanın kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Kullanıcı denetmeni, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan personeli, değerlendirdikleri basınçlı ekipman veya donanımın tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakım işlemlerinde doğrudan müdahil olamaz veya bu faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil etmez. Bu denetmenler, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını veya mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir.

(5) Kullanıcı denetmeni ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini mesleki kuralların gerektirdiği azami düzeyde ve kendi aralarında gerekli teknik liyakat ile yerine getirirler ve kararları ile uygunluk değerlendirmesinin sonuçları üzerinde etkide bulunabilecek ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçları ile çıkar ilişkisi bulunan kişilerden gelebilecek her türlü baskıdan ve başta mali teşvikler olmak üzere tüm teşviklerden uzak durur.

(6) Kullanıcı denetmeni, ister kullanıcı denetmeninin kendisi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, 19 uncu madde ile atanan ve bu amaçla onaylandıkları tüm uygunluk değerlendirmesi görevlerini, gerçekleştirebilecek yeterliliğe sahip olur. Kullanıcı denetmeni, her bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü ve bildirilmiş olduğu her kategori basınçlı ekipman için aşağıdaki gerekli unsurları hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirmesi görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun tecrübeye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde kullanılacak prosedürlerinin şeffaflığını veya yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun kullanıcı denetmeni olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik yöntemler.

ç) Kullanıcı denetmeni, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman ve hizmete erişim hakkı.

(7) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yerine getirmekle sorumlu personelin:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği tüm uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini kapsayacak yeterlilikte teknik ve mesleki eğitime,

b) Yerine getirdikleri uygunluk değerlendirmesi gereklilikleri konusunda yeterli bilgi birikimine ve değerlendirmeyi yapmak için yeterli yetkiye,

c) Ek-I’de düzenlenen temel güvenlik gereklilikleri, uygulanabilir uyumlaştırılmış standart ve ilgili mevzuatın ve Birlik uyumlaştırılmış mevzuatının ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi birikimine ve bunları kavrama gücüne,

ç) Yürüttüğü değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmiş olduğunu kanıtlayan sertifika, kayıt ve raporları düzenleyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(8) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu kullanıcı denetmenlerinin, onların üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı garanti altına alınır. Kullanıcı denetmeleri, denetim faaliyetlerine ilişkin doğruluk ve karar alma aşamasındaki bağımsızlık ile çatışan hiçbir faaliyetle uğraşamazlar. Kullanıcı denetmenlerin üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(9) Kullanıcı denetmenleri, sorumluluğun parçası olduğu grup tarafından üstlenilmediği sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.

(10) Kullanıcı denetmenlerinin personeli Bakanlık ile ilgili olan işler haricinde 19 uncu madde veya ilgili mevzuatın buna müsaade ettiği herhangi bir hüküm kapsamındaki uygunluk değerlendirmesi görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Mülkiyet hakkına sahip olanların hakları korunur.

(11) Kullanıcı denetmenleri, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamında kurulan onaylanmış kuruluşların koordinasyon grubunun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda hazırlanan dokümanları ve alınan idari kararı rehber doküman olarak kullanır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygunluk varsayımı

MADDE 29 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konulan kriterler 27 ve 28 inci maddelerde ortaya konulan gerekleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa kuruluşun 27 ve 28 inci maddelerdeki gerekleri karşıladığı kabul edilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 30 – (1) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluş uygunluk değerlendirmesi ile ilgili belirli görevleri bir alt yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 27 ve 28 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluş bu görevlerin belirlenmiş olduğu hallerde alt yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenir.

(3) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar tarafından yerine getirilecek faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir alt yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, kullanıcı denetmeni veya tanınmış üçüncü taraf kuruluş, her bir alt yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların 17, 18 ve 19 uncu maddeler ile Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddeleri çerçevesinde yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Bildirim başvurusu

MADDE 31 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları,  görevlendirilebilmek için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Bildirim başvurusu ile birlikte yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile basınçlı ekipmanlara ilişkin gerekli bilgiler ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun 27 ve 28 inci maddelerde düzenlenen gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş bir akreditasyon belgesi sunulur.

Bildirim süreci

MADDE 32 – (1) Bakanlık, yalnızca 27 ve 28 inci maddelerde düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ilgili basınçlı ekipmana ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun yetkinliğini doğrulayan tüm ayrıntıları içerir.

(4) Komisyona ve üye ülkelere bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmeni adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde iki hafta süre içinde Komisyon veya üye ülkeler, bildirimi yapılan adayın yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, ancak bu maddedeki özellikleri haiz bir kuruluş, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmeni olarak kabul edilir.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmeninin bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikler hakkında Komisyonu ve üye ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 33 – (1) Bir onaylanmış kuruluş, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini ve kamuya sunulan onaylanmış kuruluş listesine dâhil edilmesini takiben görevlendirildiği alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunabilir. Tanınmış üçüncü taraf kuruluş ve kullanıcı denetmeni, Komisyon tarafından kamuya sunulan tanınmış üçüncü taraf kuruluş ve kullanıcı denetmeni listesine dâhil edilmesini takiben, görevlendirildiği alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunabilir. Komisyon tarafından kimlik numarasının tahsis edilmesi ile uygunluk değerlendirme kuruluşu Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanabilir.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 34 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşun artık 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşılanmaması veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak onaylanmış kuruluş veya tanınmış üçüncü taraf kuruluşun faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri bu konu hakkında ivedilikle bilgilendirir. Bakanlık, kullanıcı denetmenin artık 28 inci maddede belirtilen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşılanmaması veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak kullanıcı denetmenin faaliyetini kısıtlar, askıya alır veya statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri bu konu hakkında ivedilikle bilgilendirir.

(2) Bakanlık, faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş, tanınmış üçüncü taraf kuruluş veya kullanıcı denetmen statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren kuruluşun faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir kuruluş tarafından işleme alınmasını veya Bakanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını sağlamak için uygun tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun, tanınmış üçüncü taraf kuruluşun ve kullanıcı denetmenlerinin görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun, tanınmış üçüncü taraf kuruluşun ve kullanıcı denetmenlerinin teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşlar, kullanıcı denetmenler ve tanınmış üçüncü taraf kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri

MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, kullanıcı denetmenleri ve tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar, 17, 18 ve 19 uncu maddeler ile Ek-I’in 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde öngörülen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerine uygun olarak uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük oluşturmaktan kaçınarak orantılı bir şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın kullanıldığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin hacmi ve özelliğini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Bunu yaparken basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve titizlik derecesini de dikkate alır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, imalatçı tarafından Ek-I’de veya eşdeğer uyumlaştırılmış standartta veya diğer teknik dokümanlarda yer alan temel güvenlik gerekliliklerini karşılamadığını tespit ettiğinde, imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve uygunluk belgesi düzenlemez.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sürecinde, basınçlı ekipmanın ilgili gereklilikleri artık karşılamadığını tespit ederse imalatçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve gerekli olması halinde uygunluk belgesini askıya alır veya iptal eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin kararlarına itiraz

MADDE 37 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin kararına karşı bir itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin bilgilendirme yükümlülükleri

MADDE 38 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenleri, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:

a) Belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi.

b) Bildirim kapsamına veya koşullarına etki eden her durum.

c) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan alınan her türlü bilgi talebi.

ç) Talep üzerine, sınır ötesi faaliyetler ve bir işin alt yükleniciye verilmesi dâhil başka herhangi bir faaliyet ile görevlendirilen kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenleri bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı basınçlı ekipmana yönelik uygunluk değerlendirmeleri yürüten diğer kuruluşlara, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin olumsuz sonuçları hakkında ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçları hakkında bilgi sunar.

Onaylanmış kuruluşlar, tanınmış üçüncü taraf kuruluşlar ve kullanıcı denetmenlerin koordinasyonu

MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirdiği uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, sektörel grup çalışmalarına katılmalarını temin eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Basınçlı Ekipman ve Donanımların

Kontrolü ve Korunma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi, basınçlı ekipman veya donanımların kontrolü

MADDE 40 – (1) Bakanlık, basınçlı ekipman veya donanımların piyasa gözetimi ve denetiminde 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini esas alır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden basınçlı ekipman veya donanımlar için izlenecek usuller

MADDE 41 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan basınçlı ekipmanların veya donanımların insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı bir risk teşkil ettiğine inanmak için yeterli bir gerekçeye sahip olması durumunda, söz konusu basınçlı ekipman veya donanımlarla ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlık, bu fıkrada belirtilen değerlendirme sırasında, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda gecikmeksizin ilgili iktisadi işletmeciden, riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde basınçlı ekipman veya donanımın söz konusu gerekliliklere uygun hale getirilmesi için tüm uygun düzeltici tedbirleri almasını, basınçlı ekipman veya donanımı piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını talep eder. Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu fıkrada yer alan tedbirler hakkında Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm basınçlı ekipman ve donanımlara ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmeci, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde yeterli düzeltici tedbiri almadığı takdirde Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımların piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya kısıtlanması, basınçlı ekipman ve donanımların piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü uygun geçici tedbiri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu tedbirlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, tüm mevcut detayları, özellikle uygunsuz basınçlı ekipman veya donanımların tespit edilmesi için gerekli olan verileri, basınçlı ekipman veya donanımların menşei, iddia edilen uygunsuzluğun niteliği ve içerdiği riski, alınan ulusal tedbirin süresi ve niteliği yanında ilgili iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık özellikle, uygunsuzluğun aşağıda yer alan durumların herhangi birisinden kaynaklandığını belirtir:

a) Basınçlı ekipman ve donanımın, insan veya evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği veya malların korunmasıyla ilgili bu gereklilikleri karşılayamaması.

b) Uygunluk varsayımı olarak sunulan 15 inci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden ilgili basınçlı ekipman veya donanımın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde, Bakanlık tarafından alınan geçici bir tedbirle ilgili olarak Komisyon veya bir üye ülke tarafından itiraz edilmezse söz konusu tedbir haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu basınçlı ekipman veya donanım ile ilgili olarak basınçlı ekipman veya donanımın piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma tedbirleri prosedürü

MADDE 42 – (1) 41 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Komisyona itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

(2) Komisyon tarafından yapılan incelemede bir üye ülke tarafından alınan ulusal tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse Bakanlık, uygunsuz ekipman veya donanımın piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve konuya ilişkin Komisyonu bilgilendirir.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk teşkil eden basınçlı ekipman veya donanımlar

MADDE 43 – (1) 41 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme yapıldığında, basınçlı ekipman veya donanımın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insanların, evcil hayvanların sağlığı veya güvenliği veya mallar için risk teşkil etmesi halinde Bakanlık, riskin türüyle orantılı olarak piyasaya arz edilen söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde piyasadan geri çağrılması şeklinde olmak üzere basınçlı ekipman veya donanımın artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletme, piyasasında bulundurduğu tüm basınçlı ekipman veya donanımlara ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlarda Komisyonu ve üye ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla derhal bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle ilgili basınçlı ekipman veya donanımın tespit edilmesi için gerekli verileri, basınçlı ekipman veya donanımın menşeini ve tedarik zincirini, taşıdığı risklerin niteliği ve alınan tedbirlerin niteliği ve süresi dâhil olmak üzere tüm mevcut detayları içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 44 – (1) 41 inci maddeye halel getirmeksizin Bakanlık, aşağıdaki durumlardan birinin söz konusu olması halinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğun giderilmesini talep eder:

a) CE işaretinin, CE İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi veya bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

b) CE işareti iliştirilmemiş olması.

c) İmalat kontrol aşamasına dâhil olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş veya hiç iliştirilmemiş olması.

ç) Ek-I’in 3.3 maddesinde bahsedilen ibarelerin iliştirilmemiş olması veya bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine ya da Ek-I’in 3.3 maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

d) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.

e) AB uygunluk beyanının doğru bir şekilde düzenlenmemiş olması.

f) Teknik dosyanın bulunmaması veya eksik olması.

g) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası veya 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması.

ğ) Bu Yönetmeliğin 9 uncu veya 11 inci maddelerinde öngörülen diğer idari gerekliliklerin yerine getirilmemiş olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda Bakanlık, söz konusu basınçlı ekipman veya donanımın piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek için veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 45 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan basınçlı ekipmanlar komitesinin çalışmalarına katılım sağlar.

(2) Bakanlık, basınçlı ekipman veya donanımların güvenliği hakkında, endişelerini derhal gerekçeleri ile Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirir.

İdari yaptırımlar

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu kapsamda verilecek cezaların etkili, orantılı ve caydırıcı olması gerekir.

Geçici hükümler

MADDE 47 – (1) Bakanlık, 29/5/2002 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nin uygulama tarihinde Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olan basınçlı ekipmanlar ve donanımların hizmete sunulmasını engelleyemez.

(2) Bakanlık,  19/7/2016 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ve 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine (97/23/AT)  uygun olan basınçlı ekipmanların ve donanımların piyasada bulunmasını ve/veya hizmete sunulmasını engelleyemez.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında düzenlenen belgeler ve kararlar bu Yönetmelik kapsamında da geçerli olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.