2 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

 

Sayı : 29845
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ

EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(2014/35/AB)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) CE işareti: Elektrikli ekipmanın, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatta belirtilen gereklere uygun olduğunu gösteren ve imalatçı tarafından iliştirilen işareti,

c) Dağıtıcı: Elektrikli ekipmanı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın iktisadi işletmeciye iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,

d) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

e) İmalatçı: Elektrikli ekipmanı imal ederek, ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

f) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Piyasada bulundurma: Elektrikli ekipmanın ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sunulmasını,

ğ) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki elektrikli ekipmanın piyasada bulunmasını engellemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

h) Piyasaya arz: Bir elektrikli ekipmanın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ı) Teknik şartname: Elektrikli ekipmanda olması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan bir belgeyi,

i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli ekipmanla ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,

j) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonunun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

k) Üye ülkeler: Avrupa Birliğine üye ülkeleri,

l) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma, Güvenlik Gerekleri, Serbest Dolaşım ve Elektrik Temini

Piyasada bulundurma ve güvenlik gerekleri

MADDE 5 – (1) Elektrikli ekipmanlar, ancak güvenlik konularıyla ilgili yürürlükte olan iyi mühendislik uygulamaları doğrultusunda imal edilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, muhafaza edildikleri ve imalat amacına uygun olarak kullanıldıkları takdirde insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları koşuluyla piyasada bulundurulabilir.

(2) Güvenlik amaçlarının temel gerekleri Ek-I’de listelenmiştir.

Serbest dolaşım

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun elektrikli ekipmanın piyasada bulundurulmasını bu Yönetmelik kapsamındaki hususlar açısından engellemez.

Elektrik temini

MADDE 7 – (1) Bakanlık, elektrikli ekipmanla ilgili olarak elektrik şebekesiyle bağlantı kurulması veya elektrikli ekipman kullanıcılarına elektrik sağlanması için 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan temel gerekliliklerden daha sıkı güvenlik önlemlerinin elektrik sağlayan kuruluşlarca talep edilememesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gerekleri doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlarlar.

(2) İmalatçılar Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı düzenler ve Ek-III’teki uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular veya uygulatır. Elektrikli ekipmanın, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygunluğunun Ek-III’teki uygunluk değerlendirme prosedürüyle kanıtlandığı durumlarda, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçılar, Ek-III’te belirtilen teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca saklar.

(4) İmalatçılar, seri üretimin bu Yönetmeliğe uygun olarak devam etmesini sağlayacak prosedürleri uygular. Elektrikli ekipmanın tasarımında, özelliklerinde veya uygunluğu açısından dayanak olarak alınan 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlarda ve diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır. İmalatçılar, elektrikli ekipmanın taşıdığı risklere bağlı olarak gerekli görüldüğünde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan elektrikli ekipmanın numune testlerini gerçekleştirir, incelemeleri yapar, gerekirse uygunsuz bulunan ve geri çağrılan elektrikli ekipmanlara yönelik şikâyetlerin kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleriyle ilgili olarak dağıtıcıları bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşıması halinde bu bilginin elektrikli ekipmanın üzerinde bulunmasını, elektrikli ekipmanın boyutunun veya yapısının buna imkân vermediği durumlarda bu bilginin elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede bulunmasını sağlar.

(6) İmalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres gösterilir. İletişim bilgilerinin belirtilmesinde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dil kullanılır.

(7) İmalatçılar, talimatların ve güvenlik bilgilerinin Bakanlığın belirlediği biçimde, Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde elektrikli ekipmanla birlikte verilmesini sağlar. Söz konusu talimatlar ve güvenlik bilgileri ile tüm etiketler net, anlaşılır ve okunaklı olur.

(8) Piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken imalatçılar, söz konusu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için acilen gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(9) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. Bakanlığın talebi üzerine imalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmandan doğan riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlemle ilgili olarak Bakanlık ile işbirliği yapar.

Yetkili temsilcilerin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Bir imalatçı, yazılı bir yetki belgesi ile bir yetkili temsilci atayabilir. 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesi, asgari olarak aşağıda belirtilen hususların yetkili temsilci tarafından yapılmasını mümkün kılar:

a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, talep edildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca muhafaza etmek.

b) Gerekçeli talep üzerine, elektrikli ekipmanın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunmak.

c) Yetki belgesinde yer alan elektrikli ekipmanın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem hakkında talep üzerine Bakanlık ile işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun elektrikli ekipmanı piyasaya arz eder.

(2) İthalatçılar, bir elektrikli ekipmanı piyasaya arz etmeden önce imalatçının gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini teyit eder. İmalatçının teknik dosyayı düzenlediğinden, elektrikli ekipmanın CE işareti taşıdığından ve gerekli belgelerle birlikte verildiğinden ve imalatçının 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklere uyduğunu teyit eder. İthalatçı, bir elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan temel gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getirilinceye kadar elektrikli ekipmanı piyasaya arz edemez. Ayrıca, elektrikli ekipmanın bir risk oluşturduğu durumlarda, ithalatçı bu durumla ilgili olarak imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir. İletişim bilgilerinin belirtilmesinde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dil kullanılır.

(4) İthalatçılar, talimatların ve güvenlik bilgilerinin Bakanlığın belirlediği biçimde, Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde elektrikli ekipmanla birlikte verilmesini sağlar.

(5) İthalatçılar, elektrikli ekipmanın kendi sorumlulukları altındayken depolanması veya taşınması sırasında, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygunluğunun tehlikeye atılmamasını sağlar.

(6) İthalatçılar, elektrikli ekipmandan kaynaklanan risklere bağlı olarak gerekli görüldüğünde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan elektrikli ekipmanın numune testlerini gerçekleştirir, incelemeleri yapar, gerekirse uygunsuz bulunan ve geri çağrılan elektrikli ekipmana yönelik şikâyetlerin kaydını tutar ve bu izleme faaliyetleri ile ilgili olarak dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) Piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken ithalatçılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için acilen gerekli düzeltici önlemleri alır. İthalatçılar ayrıca, elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(8) İthalatçılar, elektrikli ekipmanın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl boyunca, AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve Bakanlıkça istenmesi halinde teknik dosyanın sunulmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, elektrikli ekipmanın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. Bakanlığın isteği üzerine ithalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın sahip olduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.

(2) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanı piyasada bulundurmadan önce, elektrikli ekipmanın CE işareti taşıdığını, gerekli belgelerin, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde elektrikli ekipmanla birlikte verildiğini, imalatçı ve ithalatçının 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklere uyduğunu doğrular.

(3) Dağıtıcı, elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan genel gereklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale getirilinceye kadar elektrikli ekipmanı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bu konuda bilgilendirir.

(4) Dağıtıcılar, elektrikli ekipmanın kendi sorumlulukları altındayken depolanması veya taşınması sırasında, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygunluğunun tehlikeye atılmamasını sağlar.

(5)  Piyasada bulundurdukları elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken dağıtıcılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar. Ayrıca, elektrikli ekipmanın risk oluşturduğu durumlarda dağıtıcılar, özellikle uygunsuzluk ve alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntıları belirterek acilen Bakanlığı bilgilendirir.

(6) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeyi matbu veya elektronik biçimde Bakanlığa sunar. Bakanlığın talebi doğrultusunda dağıtıcılar, piyasada bulundurdukları elektrikli ekipmanın sahip olduğu riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem konusunda Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu durumlar

MADDE 12 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir elektrikli ekipmanı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir elektrikli ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 8 inci maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin kimliğinin tespit edilmesi

MADDE 13 – (1) İktisadi işletmeciler, talep üzerine aşağıda belirtilenleri Bakanlığa sağlar:

a) Kendilerine elektrikli ekipman tedarik eden tüm iktisadi işletmecilere ilişkin bilgileri.

b) Kendilerinin elektrikli ekipman tedarik ettikleri tüm iktisadi işletmecilere ilişkin bilgileri.

(2) İktisadi işletmecilerin, elektrikli ekipmanın kendilerine temin edilmesinden sonraki on yıllık dönem boyunca ve elektrikli ekipmanı tedarik ettikten sonraki on yıllık dönem boyunca, birinci fıkrada belirtilen bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektrikli Ekipmanın Uygunluğu

Uyumlaştırılmış standartlara uygunluk varsayımı

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara (veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına) veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ürünlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

(2) Uyumlaştırılmış standardın hazırlanıp yayımlanmadığı durumda, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan uluslararası standardın güvenlik hükümlerine uygun olan elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen standartların bulunmadığı durumda ve Türkiye’de aranılan güvenlik seviyesine eşit bir güvenlik sağlaması halinde, üretildiği Avrupa Birliği üyesi ülkede uygulanan standardın güvenlik hükümlerine uygun olan elektrikli ekipmanın 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 15 – (1) AB uygunluk beyanı, 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de açıklanan temel gereklerin yerine getirildiğini belirtir.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-IV’de belirtilen model yapıya sahiptir, Ek-III’de düzenlenen Modül A’da belirtilen unsurları içerir ve sürekli güncellenir. AB uygunluk beyanının başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyan Türkçeye de çevrilir.

(3) Elektrikli ekipmanın, AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik mevzuata tabi olması durumunda, ilgili tüm teknik mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirildiğine dair tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu beyan, teknik düzenlemenin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek elektrikli ekipmanın bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olduğuna dair sorumluluğu üstlenmiş olur.

CE işaretinin genel ilkeleri

MADDE 16 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere tabidir.

CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin kural ve koşullar

MADDE 17 – (1) CE işareti, görünür, okunaklı ve silinmez biçimde elektrikli ekipmana veya bilgi plakasına iliştirilir. Elektrikli ekipmanın yapısından dolayı bunun mümkün olmadığı veya olmayacağı durumlarda işaret, ürünün ambalajına ve ürüne eşlik eden belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti, elektrikli ekipman piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Bakanlık, CE işaretinin iliştirilmesine yönelik sürecin doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla mevcut uygulamaları temel alır ve bu işaretin uygun olmayan kullanımı halinde gerekli müdahalede bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Elektrikli Ekipmanın

Kontrolü ve Korunma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 18 – (1) Elektrikli ekipmanın piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ulusal düzeyde risk oluşturan elektrikli ekipman için izlenecek usul

MADDE 19 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir elektrikli ekipmanın, insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı bir risk teşkil ettiğine ilişkin yeterli nedene sahip olması durumunda, ilgili ekipman ile ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklerin tümünü kapsayan bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler bu amaç doğrultusunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlığın değerlendirme sonucunda elektrikli ekipmanın bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uymadığını tespit etmesi halinde, Bakanlık tarafından gecikmeden ilgili iktisadi işletmeciden, riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde elektrikli ekipmanın söz konusu gerekliliklere uygun hale getirilmesi için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, elektrikli ekipmanı piyasadan çekmesini veya geri çağırmasını ister. İkinci cümlede belirtilen söz konusu önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm elektrikli ekipmana ilişkin uygun düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletmecinin, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yeterli düzeltici önlemi almaması durumunda Bakanlık, elektrikli ekipmanın piyasada bulundurulmasını yasaklamak veya kısıtlamak veya bu elektrikli ekipmanların piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için her türlü geçici önlemi alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan bütün detayları, özellikle uygunsuz elektrikli ekipmanın tanımlanması için gerekli olan verileri, elektrikli ekipmanın menşei, iddia edilen uygunsuzluğun mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık uygunsuzluğun özellikle;

a) Elektrikli ekipmanın, insan veya evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği veya mallar açısından 5 inci maddede ve Ek-I’de belirtilen güvenlik gereklerini karşılayamamasına,

b) 14 üncü maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlara veya uluslararası standartlara yönelik eksikliklere,

bağlı olup olmadığını belirtir.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili elektrikli ekipmanın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi, ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke veya Komisyon tarafından dördüncü fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu elektrikli ekipmanla ilgili olarak elektrikli ekipmanın piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü

MADDE 20 – (1) 19 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse tedbir yürürlükten kaldırılır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk taşıyan elektrikli ekipman

MADDE 21 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddenin birinci fıkrasına göre bir değerlendirme yapıldığında, elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı bir risk oluşturduğunu tespit ederse, riskin türüyle orantılı olarak piyasaya arz edilen söz konusu elektrikli ekipmanın piyasadan çekilmesi veya makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde olmak üzere ilgili ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm elektrikli ekipmana ilişkin düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlarda Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla derhal bilgilendirir. Bu bilgiler, tüm mevcut ayrıntıları, özellikle ilgili elektrikli ekipmanın tanımlanması için gereken verileri, elektrikli ekipmanın menşeini ve tedarik zincirini, söz konusu riskin türü ve alınan ulusal önlemlerin niteliğini ve süresini içerir.

(4) Bakanlık, bu maddede belirtilen hususlarda Komisyon tarafından kabul edilen uygulama tebliğlerini uyumlaştırır. İktisadi işletmeciler uyumlaştırılan bu mevzuata uymakla yükümlüdür.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 22 – (1) Bakanlık, 19 uncu maddeye aykırı olmamak kaydıyla aşağıdaki bulgulardan birine ulaşması durumunda, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzluğa son verilmesini talep eder:

a) CE işaretinin, 17 nci maddeye veya “CE” İşareti Yönetmeliğine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.

b) CE işaretinin iliştirilmemiş olması.

c) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması.

ç) AB uygunluk beyanının doğru düzenlenmemiş olması.

d) Teknik dosyanın olmaması veya eksik olması.

e) 8 inci maddenin altıncı fıkrasında ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin olmaması, yanlış veya eksik olması.

f) 8 inci veya 10 uncu maddede belirtilen gereklerden herhangi birinin karşılanmaması.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun devam etmesi halinde elektrikli ekipmanın piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek için tüm uygun önlemleri alır ve elektrikli ekipmanın geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/35/AB sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan iktisadi işletmecilere 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Öngörülen yaptırımlar etkili, orantılı ve caydırıcı nitelikte olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)’e uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilen elektrikli ekipmanların piyasada bulundurulmasını engellemez.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız