31 Aralık 2012  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer)
YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

(2010/35/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik;

a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını,

c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik,

a) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) ADR’nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine ve 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’na dayanılarak,

b) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/35/EU sayılı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması,

b) Akreditasyon: Onaylanmış kuruluşun, ADR’nin 1.8.6.8 maddesinin ikinci paragrafının gereklerini karşıladığının Ulusal Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmasını,

c) Ara muayene: ADR’de belirtilen ara muayene ve ara muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Görevlendirme: Muayene kuruluşuna onaylanmış kuruluş statüsü verme ve bu bilginin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirimini de kapsayan süreci,

e) Dağıtıcı: Taşınabilir basınçlı ekipman veya parçalarını piyasada bulunduran,  imalatçı ve ithalatçı dışındaki Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Ekonomik taraf: Ücretli veya ücretsiz olarak, ticari ya da kamu hizmeti veren imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı, mal sahibi veya kullanıcıyı,

g) Epsilon (ε) İşareti: 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT) ve 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğe (84/527/AT) uygunluğu gösteren işareti,

ğ) İstisnai kontrol: ADR’de belirtilen istisnai kontrol ve istisnai kontrolü düzenleyen yöntemleri,

h) İthalatçı: Taşınabilir basınçlı ekipman veya parçalarını yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kullanıcı: Taşınabilir basınçlı ekipmanı kullanan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Kullanım: Taşınabilir basınçlı ekipmanın dolumunu, taşımayla bağlantılı geçici depolanmasını, boşaltılmasını ve yeniden doldurulmasını,

k) Mal sahibi: Taşınabilir basınçlı ekipmana sahip Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Onaylanmış kuruluş: ADR’de belirtilen gerekleri ve bu Yönetmeliğin 21 inci ve 26 ncı maddelerinin koşullarını karşılayıp, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun görevlendirilen muayene kuruluşunu,

m) Periyodik muayene: ADR’de belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,

n) Pi işareti: Taşınabilir basınçlı ekipmanın, ADR dahil Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) veya bu Yönetmelikteki tatbik edilebilir olan uygunluk değerlendirme gereklerine uygunluğunu gösteren işareti,

o) Piyasada bulundurma: Ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında taşınabilir basınçlı ekipmanın ücretli veya ücretsiz olarak dağıtım veya kullanım amaçlı yurt içi piyasaya sağlanmasını,

ö) Piyasaya arz: Taşınabilir basınçlı ekipmanın yurt içi piyasada ilk kez bulundurulmasını,

p) Toplatma: Son kullanıcıya ulaşmış taşınabilir basınçlı ekipmanın geri alınmasını sağlamak amaçlı herhangi bir tedbiri,

r) Geri çekme: Taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasada bulunmasını veya kullanılmasını engellemeyi amaçlayan her türlü önlemi,

s) Piyasa gözetimi ve denetimi: Taşınabilir basınçlı ekipmanın, kullanım ömrü boyunca ADR ve bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve bunların sağlık, emniyet veya diğer kamu yararını tehlikeye düşürmemesini sağlamaya yönelik kamu kuruluşu tarafından alınan tedbirler ile yapılan faaliyetleri,

ş) Taşınabilir basınçlı ekipman: ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç, sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-I’inde belirtilen diğer sınıf tehlikeli ürünlerin taşınmasında kullanıldığında; ADR’nin Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde, tüm basınçlı kapları, vanaları ve uygun olduğunda diğer aksesuarlarını ve ADR’nin Bölüm 6.8’de belirtildiği gibi tanklar, tanker araç ve vagonları, çok bölmeli gaz konteynerleri (MEGCs), vanalarını ve uygun olduğunda diğer aksesuarlarını; ayrıca, taşınabilir basınçlı ekipman tanımının gaz kartuşları (UN 2037)’nı kapsadığını, aerosolları (UN 1950), açık kriyojenik ekipmanları, solunum aparatları için kullanılan gaz tüplerini, yangın söndürücüleri (UN 1044), ADR’nin 1.1.3.2. maddesine göre hariç tutulan taşınabilir basınçlı ekipmanları ve ADR’nin 3.3 maddesindeki özel hükümlere göre ambalajların yapım ve test kurallarından hariç tutulan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamadığını,

t) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu,

u) Uygunluk değerlendirmesi: ADR’de belirtilen uygunluğun değerlendirmesi için değerlendirme ve yöntemini,

ü) Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi: Mal sahibi veya kullanıcının talebi üzerine Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce imal edilip piyasaya arz edilmiş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirme yöntemini,

v) İmalatçı: Taşınabilir basınçlı ekipmanı veya ilgili parçalarını imal eden veya bu tür ekipman tasarımı ile imalatını yaptırıp, kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

z) Yetkili kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

aa) Yetkili temsilci: İmalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı olarak yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ekonomik Tarafların Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 5  (1) İmalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz ederken, bu ekipmanın ADR ve bu Yönetmenliğin gereklerine uygun şekilde tasarlandığını, imal edildiğini ve gerekli şekilde belgelendirildiğini garanti eder.

(2) İmalatçı, ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen uygunluk değerlendirme sürecinde, tatbik edilebilir gerekleri sağlayan taşınabilir basınçlı ekipmana, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olarak Pi işareti iliştirir.

(3) İmalatçı, ADR’de belirtilen teknik dosyayı, yine ADR’de belirtilen süre zarfınca muhafaza eder.

(4) İmalatçı, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygun hale getirmek için acilen gerekli düzeltici önlemleri almalı, piyasadan geri çekmeli veya toplatmalıdır. Bununla birlikte, taşınabilir basınçlı ekipmanın bir risk taşıması durumunda imalatçı, ekipmanın piyasaya arz edildiği ülkenin ulusal yetkili kuruluşunun haberdar edilebilmesi amacıyla, özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi ivedilikle Bakanlığa iletmek zorundadır.

(5) İmalatçı, tüm uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(6) İmalatçı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır. İmalatçı, yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak zorundadır.

(7) İmalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara sağlamalıdır.

Yetkili temsilci

MADDE 6  (1) İmalatçı, yazılı bir vekâlet ile yetkili bir temsilci atayabilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile teknik dosyanın hazırlanması, yetkili temsilciye verilecek vekâletin konusu olamaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan vekâleten aldığı görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Vekâlet, yetkili temsilcinin en az aşağıdaki görevleri yerine getirmesine olanak vermelidir.

a) Yetkili kuruluşun kontrolü amacıyla, teknik dosyayı ADR’de imalatçılar için belirlenmiş olan asgari süre boyunca muhafaza etmek,

b) Yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamak,

c) Yetkili kuruluşun talebi üzerine, vekâlet kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanın oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak.

(3) Yetkili temsilcinin kimliği ve adresi, ADR’de belirtilen uygunluk sertifikasında yer almalıdır.

(4) Yetkili temsilci, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara sağlamalıdır.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 7  (1) İthalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmeliğe uygun olan taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz eder.

(2) İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz etmeden önce uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğini güvence altına almalıdır. İthalatçı, imalatçının teknik dosyayı hazırladığını, taşınabilir basınçlı ekipmanın Pi işaretine sahip olduğunu ve beraberinde ADR’de belirtilen uygunluk sertifikasının olduğunu güvence altına almalıdır.  İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı, uygunluğu sağlanana kadar piyasaya arz edemez.  Buna ilaveten ithalatçı, taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, imalatçıyı ve yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmelidir.

(3) İthalatçı, ismini ve kendileriyle temas kurulabilecek irtibat adresini, ADR’de belirtilen uygunluk sertifikasında veya sertifikanın ekinde bulunmasını sağlamalıdır.

(4) İthalatçı, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye sokmamasını temin etmek zorundadır.

(5) İthalatçı, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale getirilmesi için acilen gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirmeli, piyasadan geri çekmeli veya toplatmalıdır. Bununla birlikte, taşınabilir basınçlı ekipmanın bir risk içermesi durumunda, imalatçıyı ve ekipmanın piyasaya arz edildiği ülkenin ulusal yetkili kuruluşunu haberdar edilebilmesi amacıyla, özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi ivedilikle Bakanlığa iletmek zorundadır. İthalatçı, tüm bu uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(6) İthalatçı, imalatçı için ADR’de belirlenmiş olan asgari süre zarfında, yetkili kuruluşun kontrolü için teknik dosyanın bir kopyasını muhafaza etmek ve bu kuruluşun talebi halinde teknik dosyanın bir kopyasını sunmak üzere hazır bulundurmak zorundadır.

(7) İthalatçı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır. Yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasaya arz ettiği taşınabilir basınçlı ekipmanın oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak zorundadır.

(8) İthalatçı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara sağlamalıdır.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 8  (1) Dağıtıcı, sadece ADR ve bu Yönetmenliğe uygun olan taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasada bulundurur. Dağıtıcı taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasada bulundurmadan önce, taşınabilir basınçlı ekipmanın Pi işaretine sahip olduğunu, ADR’de belirtilen uygunluk sertifikası ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen irtibat bilgilerinin taşınabilir basınçlı ekipman ile birlikte bulunduğunu teyit etmek zorundadır. Dağıtıcı, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygunluğu sağlanana kadar piyasada bulunduramaz. Buna ilaveten dağıtıcı, taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

(2) Dağıtıcı, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlamak zorundadır.

(3) Dağıtıcı, piyasada bulunmasını sağladığı taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygun hale getirilmesi için acilen gerekli düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğinden, gerekli görüldüğü takdirde taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasadan geri çekildiğinden veya toplatıldığından emin olmalıdır. Ayrıca, taşınabilir basınçlı ekipmanın bir risk içermesi durumunda dağıtıcı, ilgili imalatçı veya ithalatçıyı ve ekipmanın piyasaya arz edildiği ülkenin ulusal yetkili kuruluşun haberdar edilebilmesi amacıyla özellikle uygunsuzluk ve alınan düzeltici önlemler başta olmak üzere, gerekli ayrıntılı bilgiyi ivedilikle Bakanlığa iletmek zorundadır. Dağıtıcı, tüm bu uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(4) Dağıtıcı, yetkili kuruluşun gerekçeli talebi halinde, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunu gösterecek tüm bilgi ve belgeleri Türkçe ve/veya talep edilen dilde sağlamalıdır. Yetkili kuruluşun talebi üzerine, piyasada bulundurduğu taşınabilir basınçlı ekipmanın oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak tedbirler konusunda yetkili kuruluş ile işbirliği yapmak zorundadır.

(5) Dağıtıcı, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara sağlamalıdırlar.

Mal sahibinin yükümlülükleri

MADDE 9  (1) Mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR’de belirtilen periyodik muayene gerekleri dahil, ADR veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığına dair kanaate sahip olması veya bu yönde belirtiler tespit etmesi durumunda, taşınabilir basınçlı ekipmanı uygunluğu sağlanana kadar bulunduramaz veya kullanamaz. Buna ilaveten mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, dağıtıcıyı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve aynı zamanda yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır. Mal sahibi, tüm bu uygunsuzluk durumlarını ve düzeltici faaliyetleri kayıt altına almak zorundadır.

(2) Mal sahibi, taşınabilir basınçlı ekipman kendi sorumluluğunda iken, depolama veya nakliye koşullarının, ekipmanın ADR’de belirtilen gereklere uygunluğunu tehlikeye atmamasını sağlamak zorundadır.

(3) Mal sahibi, sadece ADR ve bu Yönetmelik gerekleri ile bağdaşan bilgileri kullanıcılara sağlamalıdır.

(4) Bu madde, taşınabilir basınçlı ekipmanı, kendi kişisel veya evsel kullanımında ya da kişisel veya sportif aktivitelerde kullanma niyetinde olan kullanıcıya uygulanmaz.

Kullanıcının yükümlülükleri

MADDE 10  (1) Kullanıcı, sadece ADR ve bu Yönetmelikte belirlenen gereklere uygun taşınabilir basınçlı ekipmanı kullanmak zorundadır.

(2) Kullanıcı, taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde, mal sahibini ve aynı zamanda yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 11  (1) İthalatçı veya dağıtıcı, kendi adı veya tescilli markasıyla taşınabilir basınçlı ekipmanı piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bulunan taşınabilir basınçlı ekipmanın ilgili gereklere uygunluğunu etkileyecek şekilde tadil etmesi durumunda, bu Yönetmelik kapsamında imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince imalatçının yükümlülüklerine tabidir.

Ekonomik tarafların tanımlanması

MADDE 12  (1) Ekonomik taraflar, talep edilmesi halinde, yetkili kuruluşa aşağıda belirtilen bilgileri en az 10 yıl boyunca temin etmek zorundadır.

a) Taşınabilir basınçlı ekipmanı kendilerine tedarik eden ekonomik tarafı,

b) Taşınabilir basınçlı ekipmanı kendilerinin tedarik ettiği ekonomik tarafı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanın Uygunluğu

Taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğu ve değerlendirilmesi

MADDE 13  (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipman, ADR ve bu Yönetmeliğin üçüncü ile dördüncü bölümlerinde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol gereklerini karşılamalıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın imalatına konu olan belgelendirme gereklerine uyması zorunludur. Ekipman, ADR ve bu Yönetmeliğin 3 üncü ile 4 üncü bölümlerinde belirtilen periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrole tabi tutulmalıdır.

(3) Bir onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan uygunluk değerlendirme ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi sertifikaları ile periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol raporları geçerli kabul edilir. Yeniden doldurulabilen taşınabilir basınçlı ekipmanın sökülebilir parçaları için gerektiğinde ayrı bir uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Uygunluğun yeniden değerlendirilmesi

MADDE 14  (1) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nden önce imal edilip hizmete alınan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan uygunluğun yeniden değerlendirilmesi yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir. Pi işareti bu Yönetmeliğin Ek-III’üne uygun olarak iliştirilir.

Pi işareti ile ilgili genel ilkeler

MADDE 15  (1) Pi işareti sadece imalatçı tarafından veya bu Yönetmeliğin Ek-III’ünde belirtildiği şekilde uygunluğun yeniden değerlendirilmesi durumunda iliştirilir. Epsilon işaretine sahip gaz tüplerine, Pi işareti sadece onaylanmış kuruluş tarafından veya onaylanmış kuruluş gözetiminde iliştirilir.

(2) Pi işareti sadece aşağıda yer alan taşınabilir basınçlı ekipmanlara iliştirilir.

a) ADR ve bu Yönetmelikteki uygunluk değerlendirme gereklerini karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanlar,

b) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen uygunluğun yeniden değerlendirilme gereklerini karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanlar.

(3) Bu işaret başka hiçbir taşınabilir basınçlı ekipmana iliştirilemez.

(4) İmalatçı, Pi işareti iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla, taşınabilir basınçlı ekipmanının ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen tatbik edilebilir olan tüm gereklere uygunluğunun sorumluluğunu üstlendiğini gösterir.

(5) Bu Yönetmeliğin amacı bakımından Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen tatbik edilebilir gereklere uygunluğunu gösteren yegâne işarettir.

(6) Taşınabilir basınçlı ekipmana, Pi işaretinin anlam ve şekli bakımından üçüncü kişilerin yanlış anlamalarına yol açabilecek marka, işaret veya ibareler iliştirilemez. Taşınabilir basınçlı ekipmana iliştirilmesi gereken diğer işaretler, Pi işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını etkilememelidir.

(7) Yeniden doldurulabilen taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçaları Pi işareti taşımalıdır.

Pi işaretinin iliştirilmesi için kurallar ve şartlar

MADDE 16  (1) Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.

 

 

(2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.

(4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilir.

(5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştirilmek zorundadır.

(6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştirilmelidir.

(7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.

(8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında,  onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştirilmelidir.

Taşınabilir basınçlı ekipmanın serbest dolaşımı

MADDE 17  (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci ve 29 uncu maddelerindeki tedbirler ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik gereklerini karşılayan taşınabilir basınçlı ekipmanın serbest dolaşımı, piyasada bulunması veya kullanımı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Yetkili kuruluş

MADDE 18  (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve takibi için gerekli yöntemlerin oluşturulmasından sorumlu yetkili kuruluştur. Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması bakımından onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi ve izlenmesi faaliyetleri için ulusal akreditasyon kurumuna görev verebilir.

Yetkili kuruluşa dair esaslar

MADDE 19  (1) Onaylanmış kuruşları görevlendiren ve bunların gözetimi ile denetimini yapan Bakanlık;

a) İdareci ve personelinin, onaylanmış kuruş adayları ile herhangi bir çıkar ilişkisinin bulunmaması,

b) İlgili birimlerinin, bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanması ve çalışması,

c) Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olması,

ç) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hiçbir biriminin, idarecisinin ve personelinin, başta danışmanlık hizmeti olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından ticari ve rekabetçi bir temelde yürütülen faaliyetleri sunmamaları veya sağlamamaları,

d) İdareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumaları,

e) İdareci ve ilgili personelinin görevlendirdikleri onaylanmış kuruluşların gözetimini uygun bir şekilde yapacak yetkinlik, nitelik ve nicelikte olmaları,

amacıyla gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

(2) Bakanlık, ilgili ekonomik tarafların bu Yönetmeliğin ikinci ve beşinci bölümlerinde belirtilen hükümlere uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bakanlık aynı zamanda 13 üncü maddeden 16 ncı maddeye kadar olan maddelerle ilgili olarak gerekli uygulama tedbirlerini alır.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 20  (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlendirme, bildirme ve denetleme esasları ile bu esaslarda meydana gelen değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gerekler

MADDE 21  (1) Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri sağlamak zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmalı ve tüzel kişiliğe haiz olmalıdır.

(3) Onaylanmış kuruluş, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetlere katılmalı veya temsil edilmelidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar konusunda değerlendirme faaliyetinde bulunan personelini bilgilendirmeli ve burada alınan kararlar ile hazırlanan dokümanları rehber kılavuz olarak kullanmalıdır.

Görevlendirme için başvuru

MADDE 22  (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyenler, görevlendirme için Bakanlığa başvurur.

(2) Başvuruda aşağıdaki hususlar belirtilmelidir.

a) Onaylanmış kuruluş adayının, uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara muayene, istisnai kontrol ve uygunluğun yeniden değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetler,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen faaliyetler ile ilgili yöntemler,

c) Kuruluşun yetkin olduğu taşınabilir basınçlı ekipmanlar,

ç) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen vasıflara sahip olduğunu tasdik eden ulusal akreditasyon kurumu tarafından düzenlenmiş akreditasyon belgesi.

Görevlendirme yöntemi

MADDE 23  (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki gerekleri yerine getiren kuruluşlar onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

(2) Bakanlık görevlendirme yeterliliği bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(3) Bildirim, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususları da kapsar.

(4) Onaylanmış kuruluşa kimlik numarası tahsis edilmesini müteakip, görevlendirildiği Resmî Gazete’de ilan edildikten sonra onaylanmış kuruluş olarak faaliyette bulunabilir.

(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirme kapsamı veya statüsündeki değişiklikleri Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(6) ADR’ye uygun yapılan kuruluş içi denetim hizmetleri bildirime tabi değildir.

Görevlendirmedeki değişiklikler

MADDE 24  (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin gereklerinin devamlılığını sağlayamadığı veya sorumluluklarını yerine getiremediği konusunda kanaate veya bilgiye sahip olması durumunda onaylanmış kuruluşun yetkilerini, kusurun ciddiyeti oranında kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık bu durumu Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(2) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluş, faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa protokol ile devreder veya Bakanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere 10 yıl boyunca muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin sorgulanması

MADDE 25  (1) Bakanlık veya Komisyon onaylanmış kuruluşun yeterliliği veya bu yeterliliğin sürdürüldüğüne dair şüphelerin oluşması halinde araştırma ve inceleme yapar. Bu durumda onaylanmış kuruluş, talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edilen sürede Bakanlığa sunar.

Onaylanmış kuruluşların faaliyet yükümlülükleri

MADDE 26  (1) Onaylanmış kuruluş, görevlendirildiği kapsam dahilinde uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrolleri ADR’de belirtilen prosedürlere uygun olarak yerine getirir.

(2) Onaylanmış kuruluş uygunluğun yeniden değerlendirilmesini bu Yönetmeliğin Ek-III’üne uygun olarak yerine getirir.

(3) Görevlendirilen onaylanmış kuruluş, görevlendirildiği kapsam dahilinde, Türkiye dışında da faaliyette bulunabilir. Onaylanmış kuruluş Türkiye dışındaki faaliyetleri kapsamında da Bakanlığa karşı sorumludur. Üye ülkeler tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildikleri kapsam dahilinde, Türkiye’de faaliyette bulunabilirler.

Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülükleri

MADDE 27  (1) Onaylanmış kuruluşlar aşağıdaki durumlarda Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

a) Belge verilmesinin reddedilmesi, belgenin kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi,

b) Görevlendirmenin kapsam ve koşullarını etkileyen haller,

c) Faaliyetlerine ilişkin Bakanlığın bilgi talepleri,

ç) Talep edilmesi halinde, görevlendirildikleri kapsam dahilindeki faaliyetler ve taşeronluk, yurtdışı faaliyetleri dahil diğer faaliyetler hakkındaki bilgiler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı taşınabilir basınçlı ekipman için benzer uygunluk değerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol faaliyetlerinde bulunan diğer onaylanmış kuruluşlara olumsuz sonuçlanan ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirme işlemleri hakkında bilgi vermek zorundadır.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 28  (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan onaylanmış kuruluşlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar. Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlık ve Komisyon tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarına katılım sağlar veya temsil edilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Korunma Önlemleri

Taşınabilir basınçlı ekipmanların oluşturduğu risklerin ulusal seviyede değerlendirilmesi

MADDE 29  (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanın, kişilerin sağlık ve emniyeti ile diğer kamu yararlarını tehlikeye düşürdüğüne yönelik bir riskin varlığı konusunda şüpheye sahip olması veya bu kapsamda üye ülkelerden bildirim alması durumunda, söz konusu taşınabilir basınçlı ekipman ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen tüm gereklilikleri kapsayacak bir değerlendirmede bulunur. Gerektiğinde, ilgili ekonomik tarafların mülklerine giriş ve numune alınması da dahil, ilgili ekonomik taraflar Bakanlık ile işbirliği yapmak zorundadır. Bakanlığın bu değerlendirme sonucunda taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadığına karar vermesi durumunda, ilgili ekonomik taraflar, öngörülen risk ile orantılı olarak taşınabilir basınçlı ekipmanın bahse konu gereksinimleri karşılamasına yönelik gerekli tüm düzeltici faaliyetlerin yapılması, taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasadan geri çekme veya makul bir süre içinde toplatma gibi Bakanlığın taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar. Bakanlık değerlendirme sonucunu ilgili onaylanmış kuruluşa bildirir. Bakanlığın ilgili ekonomik taraflara yönelik düzeltici faaliyet, piyasadan geri çekme veya toplatma gibi taleplerinde, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan CE İşareti Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun ülke sınırları ile sınırlı olmadığı durumlarda, değerlendirme sonucunu ve ilgili ekonomik tarafın alması gereken tedbirler ile ilgili Ekonomi Bakanlığı vasıtasıyla Komisyona bilgi verir.

(3) İlgili ekonomik taraflar piyasada bulundurdukları taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile ilgili tüm uygun düzeltici faaliyetlerin yerine getirildiğini doğrulamalıdır.

(4) İlgili ekonomik tarafların Bakanlığın uygun gördüğü makul süre zarfında düzeltici faaliyetleri yeterince yerine getirmemeleri durumunda, Bakanlık taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasaya arzını yasaklama veya kısıtlama ile ekipmanı piyasadan geri çekme ve toplatma gibi geçici tedbirleri alır. Bu durumda Bakanlık gecikmeksizin Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bilgi verir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, tüm mevcut detayları, özellikle uygun olmayan taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanması için gerekli verileri, ekipmanın menşei, öne sürülen uygunsuzluğun niteliği ve ilişkili riskleri, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ile süresi ve ilgili ekonomik tarafça öne sürülen argümanları içermelidir. Bilgilendirmede özellikle uygunsuzluğun;

a) Taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen kişilerin sağlık ve güvenliği veya kamu yararının korunması ile ilgili gerekliliklere uygunluğunun sağlanması konusundaki yetersizliğinden veya

b) ADR’de atıfta bulunulan standart veya teknik kodların yetersizliğinden veya ADR’nin diğer hükümlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı,

belirtilir.

(6) Bakanlığa ulaşan bildirimlerde, herhangi bir üye ülkenin taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunsuzluğuna ilişkin başlattığı prosedür ile ilgili olarak Bakanlığın aldığı herhangi bir tedbiri, taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunsuzluğu ile ilgili sahip olduğu ek bilgileri ve yapılan bildirime karşı itirazı ve anlaşmazlık olması durumunda, bu hususu Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bildirir.

(7) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında Komisyona yapılan bildirimden itibaren 2 aylık zaman zarfında Komisyon veya herhangi bir üye ülkeden alınan geçici tedbirler konusunda itiraz gelmemesi durumunda, alınan geçici tedbirler kalıcı hale gelir.

(8) Bakanlık taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasadan geri çekilmesi gibi ekipmanla ilgili uygun kısıtlayıcı tedbirleri gecikmeden alır.

Depolama ve kullanım yeri şartları

MADDE 30  (1) Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların orta ve uzun vadeli depolama ve kullanım yeri şartlarını belirleyebilir. Ancak, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisi için ek şartlar belirlenmez.

AB tarafından uygulanan korunma önlemleri

MADDE 31  (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler kapsamında Bakanlık tarafından alınan tedbirlerin sonucunda, alınan tedbirler ile ilgili üye ülkelerden veya Komisyondan gelecek itiraza binaen, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Bakanlık ve Komisyonla işbirliği yapmak zorundadır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki prosedürün bir üye ülke tarafından yerine getirilmesi neticesinde Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede, alınan tedbirler ile ilgili kararın haklılığının teyit edilmesi durumunda, Bakanlık gerekli tedbirleri iç piyasada uygular. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında Komisyon tarafından yapılan araştırma neticesinde Bakanlığın almış olduğu tedbirin AB’nin bağlayıcı mevzuatı ile çeliştiğine dair karar verilmesi durumunda Bakanlık alınan tedbir kararını geri çekebilir.

Mevzuata uygun ancak sağlık ve güvenlik riski taşıyan taşınabilir basınçlı ekipmanlar

MADDE 32  (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre bir değerlendirme yapıldığında, taşınabilir basınçlı ekipmanın ADR ve bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasına rağmen, Bakanlık söz konusu ekipmanın kişi sağlığı ve güvenliği ile diğer kamu yararının korunmasına karşı risk taşıdığını belirlemesi halinde, ilgili ekonomik taraftan taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasaya arz edildiğinde söz konusu riskleri taşımaması, ürünün piyasadan geri çekilmesi veya makul bir süre içinde toplatılması gibi, riskin niteliğine uygun öngörülen bütün tedbirlerin alınmasını ister.

(2) Ekonomik taraf, düzeltici faaliyetlerin piyasada mevcut bulunan veya kullanımda olan tüm taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsadığına emin olmalıdır.

(3) Bakanlık konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyonu bilgilendirir. Bu bilgilendirme, özellikle bahse konu taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanması için gerekli olan bilgileri, ekipmanın menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riskin niteliği ve alınan ulusal tedbirlerin niteliği ile süresi hakkında tüm mevcut ayrıntıları kapsar.

(4) Alınan ulusal tedbir konusunda Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Komisyon ile işbirliği yapmak zorundadır.

(5) Bakanlığa iletilen Komisyon değerlendirme neticesi, ilgili ekonomik taraflara bildirilir.

Uygunsuzluk

MADDE 33  (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın aşağıdaki bulgulardan birini tespit etmesi durumunda, ilgili ekonomik taraf söz konusu uygunsuzluğun sona erdirme talebini gecikmeksizin yerine getirir.

a) Pi işaretinin bu Yönetmeliğin 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerini ihlal edecek şekilde iliştirilmiş olması,

b) Pi işaretinin iliştirilmemiş olması,

c) Teknik dokümanın bulunmaması veya eksik olması,

ç) ADR ve bu Yönetmeliğin gereklerinin yerine getirilmemiş olması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık taşınabilir basınçlı ekipmanın piyasada bulunmasının yasaklanması veya kısıtlanması yahut piyasadan geri çekilmesi ya da toplatılması için gerekli tüm uygun önlemleri alır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ek-II ile ilgili hükümler

MADDE 34  (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin eki Ek-II’deki geçici hükümleri kalıcı hale getirmesi durumunda, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona bilgi verir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 35  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Atıflar

MADDE 36  (1) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesince yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Eşdeğerliliğin kabul edilmesi

MADDE 37  (1) Yürürlükten kaldırılan Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT) ve Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/527/AT)’e göre taşınabilir basınçlı ekipmanlar için verilen onay sertifikaları ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre verilen AT tasarım inceleme sertifikaları, ADR’de belirtilen tip onay sertifikalarıyla eşdeğer olarak kabul edilir ve onay sertifikaları ile AT tasarım inceleme sertifikaları, ADR’de belirtilen tip onaylarının zaman sınırlı tanınmasına ilişkin hükümlerine tabidir.

(2) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve aynı maddenin beşinci fıkrasına göre 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nde belirtilen işareti taşıyan vanalar ve aksesuarların kullanılmasına devam edilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 38  (1) 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/526/AT), 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/527/AT), 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik (76/767/AT) ve 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Sınıf 2 dışındaki tehlikeli maddeler

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri Ek-I’de belirtilen UN 1745, UN 1746 ve UN 2495 numaralı tehlikeli maddelerin nakliyesinde kullanılan basınçlı ekipmanlar, vanalar ve bunların diğer aksesuarları için 1/7/2013 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39  (1) Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-I

Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler

UN Numarası Sınıf Tehlikeli Madde
1051 6.1 STABİLİZE EDİLMİŞ HİDROJEN SİYANÜR

% 3’ten daha az su içeren

1052 8 SUSUZ HİDROJEN FLORÜR
1745 5.1 BROMİN PENTAFLORÜR

Tanklarda taşıma hariç

1746 5.1 BROMİN TRİFLORÜR

Tanklarda taşıma hariç

1790 8 HİDROFLORİK ASİT

%85’in üzerinde hidrojen florür ile

2495 5.1 İYODİN PENTAFLORÜR

Tanklarda taşıma hariç

 

Ek-II

Geçici Hükümler

 

1. Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanlar kapsamında, diğer ekipmanlara bağlanması öngörülen aparat ve renk kodları ile ilgili ulusal hükümleri, kullanım ile ilgili standartlar ADR’ye ekleninceye kadar sürdürebilirler.

2. Ortam sıcaklığının sürekli olarak  -20 °C nin altında olan bölgelerde, ADR’de verilen iklim bölgeleriyle ilgili uygun referans sıcaklıkları hakkındaki hükümler birleştirilene kadar, tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında, taşınabilir basınçlı ekipmanlar için kullanılan malzemenin çalışma sıcaklığı ile ilgili çok daha katı standardlar uygulanabilir. Bu durumda doğrudan güvenlik işlevine sahip sökülebilir parçalar da dahil, taşınabilir basınçlı ekipmanın Pi işaretlemesinde onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını “ – 40 °C ” ibaresi veya Bakanlık tarafından belirlenecek diğer işaretler takip etmelidir.

 

Ek-III

Uygunluğun Yeniden Değerlendirme Yöntemi

 

1. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce imal edilip ve hizmete alınan bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın uygunluğunun yeniden değerlendirmesi, yeniden değerlendirme sırasında ürüne tatbik edilebilir olan ADR ve bu Yönetmelikteki ilgili hükümlerle uyumlu olmasını doğrulama yöntemi bu ekte belirtildiği gibi olacaktır.

2. Mal sahibi veya kullanıcı, uygunluğun yeniden değerlendirmesinde bulunmak üzere EN ISO/IEC 17020:2004 standardı kapsamında A Tipi Muayene Kuruluşu vasfına sahip onaylanmış kuruluşa, ekipmanın kesin biçimde tanımlanmasını sağlayan gerekli bilgileri (menşei, tasarım kuralları ve asetilen tüpler için gözenekli maddenin ayrıntıları) sağlar. Bu bilgi, uygun olduğu durumda, kullanım ile ilgili belirlenmiş kısıtlamaları ve olası hasar veya gerçekleştirilmiş onarımlarla ilgili her türlü bilgiyi içermelidir.

3. Uygunluğun yeniden değerlendirmesi için A Tipi muayene kuruluşu, taşınabilir basınçlı ekipmanın, en az ADR’de belirtilen taşınabilir basınçlı ekipman kadar güvenlik seviyesine sahip olup olmadığını değerlendirecektir. Değerlendirme, bu Ek’in 2 nci maddesine göre sağlanan bilgiler esasına göre yapılacak ve gerektiğinde ilave muayeneler gerçekleştirilecektir.

4. Bu Ek’in 3 üncü maddesindeki değerlendirme sonuçları tatmin edici ise, taşınabilir basınçlı ekipman ADR’de belirtilen periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Bu periyodik muayenenin gereksinimleri karşılanırsa Pi işareti, 15 inci maddenin birinci ve beşinci fıkralarına uygun olarak periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş tarafından veya onun gözetiminde iliştirilecektir. Pi işaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası izleyecektir. Periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş, bu Ek’in 6 ncı maddesine uygun olarak yeniden değerlendirme sertifikası verecektir.

5. Tip uygunluğunun bu Ek’in 3 üncü maddesine uygun olarak, uygunluğun yeniden değerlendirilmesinden sorumlu A Tipi onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirilmiş ve tip yeniden değerlendirme sertifikası verilmiş olması koşuluyla Bakanlık, basınçlı ekipmanın seri olarak imal edildiği durumlarda, vanaları ve taşıma için kullanılan diğer aksesuarlar da dahil olmak üzere basınçlı ekipmanın tek tek yeniden değerlendirilmesine, ilgili taşınabilir basınçlı ekipmanın periyodik muayenesi için görevlendirilen bir onaylanmış kuruluş tarafından yapılması konusunda yetki verebilir. Pi işaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluşun kod numarası izleyecektir.

6. Bütün durumlarda periyodik muayeneden sorumlu onaylanmış kuruluş, en azından aşağıdaki hususları içeren yeniden değerlendirme sertifikası verecektir;

a) Sertifikayı veren onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ve farklı olması durumunda bu Ek’in 3 üncü maddesine uygun olarak uygunluğun yeniden değerlendirilmesinden sorumlu olan A Tipi onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını;

b) Bu Ek’in 2 nci maddesinde belirtilen mal sahibi ve kullanıcının adı ve adresi,

c) Bu Ek’in 5 inci maddesindeki prosedürün uygulanması durumunda tip yeniden değerlendirme sertifikasını tanımlayan veriler,

ç) Pi işaretinin uygulandığı durumda, en azından seri numarası veya numaralarını içeren taşınabilir basınçlı ekipmanın tanımlanmasını sağlayan verileri ve,

d) Düzenleme tarihi.

7. Tip yeniden değerlendirme sertifikası düzenlenir. Bu Ek’in 5 inci maddesindeki prosedürün uygulandığı durumda uygunluğun yeniden değerlendirilmesinden sorumlu A tipi muayene kuruluşu, en az aşağıdaki hususları içeren tip yeniden değerlendirme sertifikasını verecektir:

a) Sertifikayı veren onaylanmış kuruluşun kimlik numarası,

b) İmalatçının ve özgün tip onayı sahibinin imalatçı olmaması durumunda yeniden değerlendirilen taşınabilir basınçlı ekipmanın özgün tip onayı sahibinin adı ve adresi,

c) Seriye ait taşınabilir basınçlı ekipmanı tanımlayan veriler,

ç) Düzenleme tarihi,

d) “Bu sertifika taşınabilir basınçlı ekipmanın veya bu ekipmanın parçalarının imalatına yetki vermez” yazısı.

8. Pi işareti iliştirerek veya iliştirmesini sağlayarak mal sahibi veya kullanıcı, taşınabilir basınçlı ekipmanın yeniden değerlendirme zamanında geçerli olan ADR ve bu Yönetmelikte belirtilen tüm geçerli gereksinimlere uyumluluğu konusunda sorumluluk üstlenmektedir.

9. Uygun olduğu yerde Ek-II’nin 2 nci maddesi dikkate alınacak ve bu Ek’te öngörülen soğuk markalama da uygulanacaktır.