YAPI MALZEMELERİ – R305/2011

10 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703
YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

(305/2011/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; yapı işlerine ilişkin olarak Ek-1’de belirtilen temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmelerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentleri ile 33 üncü maddesine dayanılarak ve Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

b) Avrupa Değerlendirme Esası: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esası,

c) Avrupa Teknik Değerlendirmesi: Bir yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre belgeye dayalı olarak değerlendirmesini,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

d) Çok küçük işletme: Yapı malzemesi üretimi için yıllık on kişiden az çalışan istihdam eden ve net satış hasılatı veya malî bilânçosu T.C. Merkez Bankası günlük döviz kuru esas alınarak 2 milyon Euro karşılığı Türk Lirasını aşmayan bu Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,

e) Dağıtıcı: Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Eşik değer: Bir yapı malzemesinin herhangi bir temel karakteristiğinin asgari veya azami performans değerini,

g) Fabrika üretim kontrolü: Fabrikadaki üretim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, kalıcı ve iç kontrolünü,

ğ) Geri çekme: Tedarik zincirindeki bir yapı malzemesinin piyasada bulundurulmasını engellemek amacıyla alınan her türlü tedbiri,

h) İktisadi işletme: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ı) İmalâtçı: Bir yapı malzemesini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) İthalâtçı: Bir yapı malzemesini yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

k) Kullanım amacı: Yapı malzemesinin uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belirtilen kullanım amacını,

l) Özel teknik belge: Uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen test metotları dışındaki diğer metotlarla elde edilen sonuçların, ilgili uyumlaştırılmış standardın test metotları ile elde edilen sonuçlara eş olması kaydı ile performansın değişmezliğini değerlendiren ve doğrulayan sistemler içerisindeki metotların başka metotlar ile ikame edildiğini gösteren belgeyi,

m) Piyasaya arz: Bir yapı malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

n) Piyasada bulundurma: Bir yapı malzemesinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını,

o) Seviye: Bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değerlendirme sonucunun sayısal olarak ifade edilmesini,

ö) Sınıf: Bir yapı malzemesine ilişkin performansın azami ve asgari değerleri ile sınırlandırılmış seviyeler aralığını,

p) Takım malzeme (kit): Yapı işinde kalıcı olarak kullanılmak üzere bir araya getirilmesi gereken en az iki ayrı bileşenden meydana gelen bir takım olarak tek bir imalâtçı tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesini,

r) Temel karakteristikler: Yapı işlerinin temel gereklerine ilişkin yapı malzemesi karakteristiklerini,

s) Toplatma: Tüketicinin veya diğer bir nihai kullanıcının hâlihazırda elinde bulunan bir yapı malzemesinin geri alınmasını amaçlayan her türlü önlemi,

ş) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

t) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,

u) Ürün tipi: Belirli bir imalât sürecinde belirli bir hammadde kombinasyonu veya diğer girdiler ile üretilmiş bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklere göre kendisini temsil eden performans seviyesini veya sınıflar grubunu,

ü) Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

v) Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini,

y) Yapı malzemesinin performansı: Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili performansının seviye, sınıf veya tanım olarak ifade edilmesini,

z) Yaşam döngüsü: Bir yapı malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya doğal kaynaklardan üretilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden bağlantılı aşamalarını,

aa) Yetkili temsilci: Adına belirli görevleri yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı olarak yetki belgesi alan ve Türkiye’de yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi

Yapı işleri için temel gerekler ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri

MADDE 5  (1) Yapı işleri Ek-1’de belirtilen temel gereklere uygun hazırlanır.

(2) Yapı malzemelerinin yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı olan temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilir.

(3) Uyumlaştırılmış standartlarda tanımlanan kullanım amaçları ile ilgili olarak, belirli ürün aileleri için, ürün piyasaya arz edildiğinde imalâtçı tarafından performansı beyan edilecek temel karakteristikler ve eşik değerlerin Komisyonca belirlenmesi halinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.

Performans beyanı

MADDE 6  (1) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalâtçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler.

(2) Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 7 nci maddede belirtilen istisnalar dışında, uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir.

(3) İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu, performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

Performans beyanının düzenlenmesine ilişkin istisnalar

MADDE 7  (1) Yapı malzemelerinin kullanım amacına göre temel karakteristiklerinin beyan edilmesini gerekli kılan Avrupa Birliği veya ulusal hükümlerin mevcut olmaması hâlinde ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasına istisna olarak, imalâtçı, uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaki bir yapı malzemesini piyasaya arz ederken;

a) Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve münferit olarak veya seri üretime tabi olmadan sipariş üzerine üretilerek, ürünün yapı işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden sorumlu olan imalâtçı tarafından ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yapı sorumlularının mesuliyeti altında belirli bir yapı işi için monte edildiğinde,

b) Yapı malzemesi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde,

c) Yapı malzemesi, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen ve söz konusu Kanuna uygun olarak kültürel mirasın korunmasına uygun biçimde ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya özel mimarî ve tarihî değeri sebebiyle resmî olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi için endüstriyel olmayan süreçte imal edildiğinde,

performans beyanı düzenlemeyebilir.

Performans beyanının içeriği

MADDE 8  (1) Performans beyanı, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.

(2) Performans beyanı;

a) Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ilişkin referansı,

b) Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin Ek-5’te belirtilen sistem veya sistemleri,

c) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış standardın veya Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım tarihini,

ç) Özel teknik belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalatçının ürününün uyduğunu beyan ettiği gerekleri,

d) Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre belirtilen kullanım amacını veya amaçlarını,

e) Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan temel karakteristiklerin listesini,

f) Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az bir temel karakteristiğinin performansı,

g) Yapı malzemesinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenmiş temel karakteristiklerine ilişkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya sınıf veyahut bir tanım olarak performansını,

ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması hedeflenen ülkenin o ürünün kullanım amacı veya amaçları ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, yapı malzemesinin kullanım amacına veya amaçlarına ilişkin temel karakteristiklerinin performansını,

h) Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans için NPD (No Performance Determined – Performans Belirlenmemiştir) harflerini,

ı) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise, yapı malzemesinin ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine ilişkin sınıflar veya seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen performansını,

içerir.

(3) Performans beyanı, Ek-3’teki formata göre düzenlenir.

(4) Performans beyanı ile birlikte, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlara ilişkin olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler de sunulur.

(5) CE işareti taşıyan ve beraberinde 30/12/2006 tarihli ve L396 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Regülasyon (1907/2006/EC)’un 31 inci ve 33 üncü maddeleri uyarınca talep edilen bilgilerle birlikte Performans Beyanı olan yapı malzemelerinin, beyan edilmiş performansların Türkiye’deki kullanımı için gereklilikleri karşılaması kaydıyla, Türkiye’de piyasaya arzına ve kullanımına izin verilir. Bu durumda dördüncü fıkra uygulanmaz.

Performans beyanının temini

MADDE 9  (1) Piyasada bulunan her yapı malzemesinin performans beyanının elektronik veya yazılı olarak bir kopyası bulunur. Ancak, tek parti halindeki aynı malzemenin bir kullanıcıya tedarik edilmesi hâlinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nüshalık performans beyanı elektronik veya yazılı olarak verilebilir.

(2) Talep etmesi hâlinde, performans beyanının yazılı bir kopyası son kullanıcıya da verilir.

(3) Bakanlık, Komisyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde web sitesi aracılığı ile performans beyanının kopyasına erişilebilmesinin usul ve esaslarını duyurur ve uygulanmasını sağlar. Performans beyanı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bulundurulur.

(4) Performans beyanı Türkçe düzenlenir.

CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler

MADDE 10  (1) CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır.

(2) Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.

(3) CE işareti, hakkında bir uyumlaştırılmış standart veya hazırlanmış Avrupa Teknik Değerlendirmesi bulunan tüm yapı malzemelerinin, ilgili uyumlaştırılmış standart veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki temel karakteristiklere ilişkin olarak beyan edilen performansına uygun olduğunu teyit eden tek işaretlemedir. Ulusal düzenlemelerde uyumlaştırılmış standart kapsamındaki bir yapı malzemesinin ilgili temel karakteristiklerine ilişkin performansının uygunluğunun teyidi ve işaretlemesi için CE işareti dışında bir referans verilemez veya CE işaretinin aranmayacağına dair herhangi bir hüküm getirilemez.

(4) CE işareti taşıyan bir yapı malzemesinin, kullanım amacı için beyan edilen performans değerleri, bu kullanım amacı için istenen ulusal gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe piyasada bulunması veya kullanılması engellenemez veya yasaklanamaz.

(5) CE işareti taşıyan herhangi bir yapı malzemesi; beyan edilen performans değerleri kullanım amacı için istenen gerekleri karşıladığı ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği müddetçe, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu iktisadî teşekküllerinin veya kamusal yetkilerle donatılmış ya da tekel konumunda faaliyette bulunan özel ya da kamu teşebbüslerinin koyduğu kurallar ve şartlar gerekçe gösterilerek kullanımı engellenemez.

(6) Yapı işlerinin tâbi olduğu gereklere dair kullanılan ulusal metotlar ve yapı malzemelerinin temel karakteristiklerine ilişkin diğer ulusal kurallar, uyumlaştırılmış standartlar ile uyumlu olur.

CE işaretinin iliştirilmesi

MADDE 11  (1) CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.

(2) CE işareti; sırası ile ilk kez konulduğu yılın son iki rakamını, imalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini, karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu, performans beyanının referans numarasını, beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını, uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını, mevcut ise onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını ve malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

(3) CE işareti, yapı malzemesi piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir.

Ürün irtibat noktası

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik kapsamında Ürün İrtibat Noktası Bakanlıktır. 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca, düzenlenmemiş alanda Ürün İrtibat Noktası Ekonomi Bakanlığı’dır. Ekonomi Bakanlığı, bu Yönetmelik kapsamındaki yapı malzemelerine ilişkin bilgi talebini müteakip Bakanlık ile işbirliğinde bulunur.

(2) Bakanlık, 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtildiği şekilde her bir yapı malzemesinin kullanım amacına uygun olarak yapı işlerinin temel gereklerini karşılamak üzere yaptığı düzenlemeler hakkında gerekli bilgilendirmeyi, kolayca anlaşılabilir ve şeffaf bir biçimde, gerekirse elektronik araçlar da kullanarak yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

İmalâtçının yükümlülükleri

MADDE 13  (1) İmalâtçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalâtçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.

(2) İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.

(3) İmalâtçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde değişmemesi için gerekli tedbirleri alır. İmalatçı, ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate alır. İmalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini yapar, toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri inceler ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler hakkında bilgilendirir.

(4) İmalâtçı, ürettiği yapı malzemesine ait tip, parti veya seri numarası veyahut ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin malzemenin üzerinde taşımasını, ürünün boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı malzemesinin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(5) İmalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir.

(6) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(7) İmalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İmalâtçı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür.

Yetkili temsilci

MADDE 14  (1) İmalâtçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak görevlendirme yapmak ve görevleri yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknik dosyanın düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer alamaz.

(2) Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesinde, yetkili temsilcinin görevlerine ilişkin olarak;

a) Performans beyanının ve teknik dosyanın, talep edildiğinde Bakanlığa sunmak üzere 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine,

b) Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgenin Bakanlığa ve talep eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarına iletilmesine,

c) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, yetki belgesi kapsamındaki yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyetin Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütülmesine,

ilişkin hususları asgari olarak yer alır.

İthalâtçının yükümlülükleri

MADDE 15  (1) İthalâtçı, sadece bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olan yapı malzemesini piyasaya arz edebilir.

(2) İthalâtçı, yapı malzemesini piyasaya arz etmeden önce, performans değişmezliğinin değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalâtçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek zorundadır. İthalâtçı, 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın ve 6 ncı madde ile 8 inci maddeye uygun olan performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini sağlar. İthalâtçı, gerektiğinde, malzemenin CE işareti taşımasını, malzeme ile beraber istenen belgeleri ve imalâtçının 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde, ithalâtçı yapı malzemesini beraberindeki performans beyanına uyana kadar ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz edemez. Ayrıca ithalâtçı, yapı malzemesinin bir risk taşıması hâlinde, imalâtçıyı ve Bakanlığı konu hakkında bilgilendirir.

(3) İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir.

(4) ) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran ithalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(5) İthalâtçı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(6) İthalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini gerçekleştirir; toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri değerlendirir ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları söz konusu düzeltici faaliyetler hakkında bilgilendirir.

(7) İthalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza eder ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar.

(9) İthalâtçı Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 16  (1) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundururken bu Yönetmelikteki hükümlere uyar.

(2) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, bu Yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Dağıtıcı ilâveten, imalâtçı ve ithalâtçıların 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ve 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcının, yapı malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini, performans beyanına uygun ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz. Ayrıca, dağıtıcı, yapı malzemesinin risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı konu hakkında derhal bilgilendirir.

(3) Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya üye ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve piyasada bulundurduğu yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.

İthalâtçı ve dağıtıcıya, imalâtçının yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar

MADDE 17  (1) İthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir yapı malzemesini piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir yapı malzemesinin performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir değişiklik yaptığında, bu Yönetmelik kapsamında imalâtçı olarak değerlendirilir ve 13 üncü maddede belirtilen yükümlülüklere tabi olur.

İktisadi işletmelerin bilgileri

MADDE 18  (1) İktisadi işletmeler, talep üzerine 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca, kendilerine ürün tedarik eden veya kendisinin ürün tedarik ettiği her iktisadi işletmenin bilgilerini Bakanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uyumlaştırılmış Teknik Şartnameler

Uyumlaştırılmış standartlar

MADDE 19  (1) Uyumlaştırılmış standartlar, yapı malzemelerinin temel karakteristikler ile ilgili performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve malzemelerin kullanım amacına atıfta bulunabilir.

(2) Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki özel şartlarını göz önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder.

(3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, imalatçıların yapı malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlaştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını gösteren CE işaretlemesine dair eşvarlık döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini Resmî Gazete’de duyurur. Bakanlık, bu listeye ilişkin Komisyonca yapılan her güncellemeyi ayrıca yayımlar.

(4) Bir yapı malzemesinin performans beyanı için, eşvarlık döneminin başladığı tarihten itibaren ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür; ancak, eşvarlık döneminin bittiği tarih itibariyle performans beyanı ve CE işaretlemesi için ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması zorunludur. 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerde verilen haklar saklı kalmak kaydı ile eşvarlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, yapı malzemesinin performans beyanının düzenlenmesinde sadece ilgili uyumlaştırılmış standartlar kullanılabilir. Eşvarlık süresinin bitimini müteakip, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından uyumlaştırılmış standartlar ile çelişen ulusal standartlar kullanılamaz ve çelişen ulusal mevzuat hükümleri uygulanamaz.

Uyumlaştırılmış standartlara karşı resmi itiraz

MADDE 20  (1) Bakanlık, 19 uncu maddede anılan uyumlaştırılmış standartların, Komisyon tarafından yayımlanan ilgili şartlarda belirtilen hükümleri karşılamadığını tespit ederse, gerekli tedbirlerin alınması için durumu Komisyona iletilmek üzere ilgili Bakanlığa bildirir.

Avrupa değerlendirme esası

MADDE 21  (1) İmalâtçı tarafından yapılan bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini müteakip kısmen veya tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olmayan yapı malzemesinin,

a) Mevcut herhangi bir uyumlaştırılmış standardın kapsamında yer almaması,

b) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamındaki değerlendirme metodunun uygun olmaması,

c) Temel karakteristiklerinin en az biri için uyumlaştırılmış standart kapsamında herhangi bir değerlendirme metodunun bulunmaması durumunda, bu yapı malzemesinin temel karakteristikler ile ilgili performansının mevcut uyumlaştırılmış standartlara göre tamamen değerlendirilememesi,

sebebiyle, 33 üncü maddede tanımlanan Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Değerlendirme Esası kullanılır.

(2) Avrupa Değerlendirme Esasının kabul edilmesine ilişkin yöntem, 22 nci ve 23 üncü maddeye ve Ek-2’ye uygun hazırlanır.

(3) Bakanlık, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili olarak Komisyonca getirilen ek kuralları, Ek-2’de yer alan hükümleri tadil ederek bu Yönetmeliğe ilave eder.

Avrupa değerlendirme esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin esaslar

MADDE 22  (1) Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin yöntemde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İmalâtçı için yeterince şeffaf olması gerekir.

b) Haksız gecikmeyi engellemek için mecburi süre kısıtlamalarını içerir.

c) Ticarî gizlilik ve mahremiyeti dikkate alacak şekilde düzenlenir.

ç) Komisyonun geliştirme ve kabul safhalarına yeterince katılımına imkân verilir.

d) İmalâtçı açısından uygun maliyetli olması gerekir.

e) Ürüne ilişkin teknik değerlendirme kuruluşları arasında yeterli mesleki dayanışma ve iş birliği sağlanır.

(2) Teknik değerlendirme kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin her türlü masrafı karşılar.

Avrupa teknik değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşunun görevleri

MADDE 23  (1) Bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebi alan teknik değerlendirme kuruluşu, ürünün tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması halinde;

a) Ürün tamamen bir uyumlaştırılmış standart kapsamında ise, 21 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi verilemeyeceğine,

b) Ürün tamamen bir Avrupa Teknik Değerlendirme Esası kapsamında ise, bu esasın verilecek olan Avrupa Teknik Değerlendirmesi için temel olarak kullanılacağına,

c) Ürün tamamen veya kısmen herhangi bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında değilse Ek-2’deki veya 21 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak belirlenen yöntemleri uygulayacağına,

dair imalâtçıyı bilgilendirir.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, teknik değerlendirme kuruluşu, talebin içeriği ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için teknik değerlendirme kuruluşunun o ürüne uygulamak istediği ilgili Komisyon Kararına yapılan atıf veya böyle bir Komisyon Kararının bulunmadığı hususunda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğini ve Komisyonu bilgilendirir.

Yayımlama

MADDE 24  (1) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğince kabul edilen ve Komisyonca Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Değerlendirme Esasları referans listesi ve bu listeye ait tüm güncellemeler Bakanlıkça duyurulur.

Teknik değerlendirme kuruluşları arasında anlaşmazlık halinde ihtilaflarıçözülmesi

MADDE 25  (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Değerlendirme Esası hakkında öngörülen sürede anlaşma sağlayamazsa Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, bu hususu uygun bir çözüm için Komisyona iletir.

Avrupa değerlendirme esasının içeriği

MADDE 26  (1) Avrupa Değerlendirme Esası asgari olarak; yapı malzemesinin genel tarifini, imalâtçı ve Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğinin anlaştığı ve ürünün imalâtçı tarafından öngörülen kullanım amacı ile ilgili temel karakteristiklerinin listesini ve ürünün bu temel karakteristiklere dair performansının değerlendirilmesine ilişkin kriterleri ve metotları içerir.

(2) Avrupa Değerlendirme Esasında uygulanacak fabrika üretim kontrolünün esasları, yapı malzemesinin üretim sürecinin şartları göz önüne alınarak belirtilir.

(3) Ürünün bazı temel karakteristikleri ile ilgili performansının değerlendirilmesine ilişkin metot ve kriterler, hali hazırda diğer uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen Ortak Esaslarda belirlenmişse ya da Avrupa Teknik Onayı verilmesi kapsamında 1 Temmuz 2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 9 uncu maddesinin uygulanması dâhilinde kullanılan bu tür metot ve kriterlerin bulunması durumunda, bu mevcut metot ve kriterler Avrupa Değerlendirme Esasına dercedilir.

Avrupa değerlendirme esasına karşı resmî itirazlar

MADDE 27  (1) Bakanlık bir Avrupa Değerlendirme Esasının Ek-1’de belirtilen yapı işleri için temel gerekler çerçevesinde karşılaması gerekenlerin tamamını yerine getiremediğini düşündüğü durumda resmî itirazını Komisyona iletir.

Avrupa teknik değerlendirmesi

MADDE 28  (1) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalâtçının talebi üzerine, 23 üncü maddede ve Ek II’de belirtilen yönteme uygun olarak hazırlanan Avrupa Değerlendirme Esasına dayanılarak Teknik Değerlendirme Kuruluşu tarafından hazırlanır. Avrupa Teknik Değerlendirmesi, halihazırda bir Avrupa Değerlendirme Esası var ise, uyumlaştırılmış bir standart için önceden bir talimat yayımlanmış olsa bile hazırlanabilir. İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başladıktan sonra bu teknik değerlendirme ile ilgili olarak Teknik Değerlendirme Kuruluşunca hazırlık ve işlem yapılamaz.

(2) Avrupa Teknik Değerlendirmesi, imalatçı tarafından beyan edilen kullanım amacına uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde beyan edilecek performansı ile birlikte performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin uygulanmasında gerekli olan teknik detayları içerir. Avrupa Teknik Değerlendirmesi talebini alan Teknik Değerlendirme Kuruluşu ile imalatçının temel gerekler konusunda mutabakata varmaları gerekir. Komisyonca oluşturulan Avrupa Teknik Değerlendirmesi formatı Bakanlıkça duyurulur.

Performans seviyeleri veya sınıfları

MADDE 29  (1) Komisyon tarafından yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performansına ilişkin sınıflar oluşturulduğunda, bu Yönetmelik kapsamında belirlenecek performans seviye veya sınıfları bu sınıflandırma sistemine uygun olur.

Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması

MADDE 30  (1) Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması Ek-5’te verilen sistemlere uygun olarak yapılır.

(2) Bir yapı malzemesinin ya da malzeme ailelerinin tabi olacakları sistem veya sistemler veyahut bir temel karakteristiğe ilişkin sistem veya sistemler Komisyon tarafından yeniden belirlendiğinde ya da değiştirildiğinde, Bakanlık bunları duyurur ve uygulanmasını sağlar.

(3) Belirlenen sistem veya sistemler uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde de belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teknik Değerlendirme Kuruluşları

Teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 31  (1) Bakanlık, Ek-4 Tablo 1’deki yapı malzemeleri alanında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını görevlendirir. Bakanlık, kuruluşun isim ve adresini ve hangi yapı malzemesi alanı veya alanları için görevlendirildiğini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(2) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını ve görevlendirildikleri yapı malzemesi alanlarını duyurur.

(3) Bakanlık, görevlendirdiği Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının, görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetlerini izler ve denetler, ayrıca Ek-4 Tablo 2’de belirtilen her bir şart için bu kuruluşların yeterliliklerini değerlendirir. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili hususları duyurur. Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının görevlendirilmesi, faaliyetlerinin ve yeterliliklerinin denetlenmesi ile ilgili şartları ve bu şartlarda meydana gelen değişiklikleri Komisyona bildirir.

(4) Bakanlık, Teknik Değerlendirme Kuruluşlarını değerlendirirken, Komisyonun bu amaçla hazırlayıp yayımladığı kılavuz belgeleri kullanır.

Teknik değerlendirme kuruluşları için şartlar

MADDE 32  (1) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirildiği yapı malzemesi alanı veya alanlarındaki Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin değerlendirme işlemlerini yürütür. Teknik Değerlendirme Kuruluşu, görevlendirme kapsamına uygun olarak Ek-4 Tablo 2’de belirtilen gerekleri sağlar.

(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşu, organizasyon şemasını ve karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini kamuya web sitesi aracılığıyla duyurur.

(3) Teknik Değerlendirme Kuruluşunun birinci fıkrada belirtilen gerekleri sağlayamadığının anlaşılması hâlinde, Bakanlık ilgili yapı malzemesi alanı için bu kuruluşun görevlendirmesini iptal eder ve konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu

MADDE 33  (1) Bakanlıkça görevlendirilen Teknik Değerlendirme Kuruluşları, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine üye olur, toplantılarına katılım sağlar, üyelik aidatları ve toplantı katılım giderlerinin karşılanması da dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini yerine getirir.

(2) Teknik Değerlendirme Kuruluşları Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine gerekli finansal ve insan kaynağı katkısını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Basitleştirilmiş Usuller

Uygun teknik belgelerin kullanımı

MADDE 34  (1) İmalâtçı ürün tipini tespit ederken tip testi veya tip hesaplaması yerine;

a) Kendisi tarafından piyasaya arz edilen yapı malzemesinin Komisyon kararında veya uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen şartlara göre, bir veya birkaç temel karakteristiği için test veya hesap yapmaksızın ya da ilave test veya hesap yapmaksızın belirli bir performans seviyesini veya sınıfını sağladığının kabul edildiğini gösteren,

b) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında piyasaya arz ettiği yapı malzemesi, ürün tipi aynı olmak koşuluyla, başka bir imalatçı tarafından aynı uyumlaştırılmış standart kapsamında üretilmiş ve halihazırda test edilmiş ise, diğer imalatçının onayını aldıktan sonra, test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçıda olmak üzere diğer yapı malzemesinin test sonuçlarının tamamına veya bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren,

c) (b) bendine alternatif olarak bir uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamında piyasaya arz ettiği yapı malzemesi, temel karakteristiklerinden biri veya birkaçı tedarikçisi tarafından uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre test edilmiş bir sistem veya bu sistemin bileşeni ise, imalatçının sistemi veya bileşenleri, tedarikçinin talimatlarında belirttiği şekilde monte etmesi koşuluyla, diğer imalâtçının veya tedarikçinin onayını aldıktan sonra test sonuçlarının doğruluğu, güvenilirliği ve değişmezliğini sağlama sorumluluğu diğer imalatçı veya tedarikçide olmak üzere kendine tedarik edilen sistem veya bileşenlerin test sonuçlarının tamamına veya bir kısmına karşılık gelen performansı gösteren,

uygun teknik belgeleri kullanabilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen uygun teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen şekilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.

Çok küçük işletmelerce basitleştirilmiş usullerin kullanımı

MADDE 35  (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında yapı malzemesi imal eden çok küçük ölçekli işletmeler, ilgili uyumlaştırılmış standardın kapsamındaki metotlardan farklı metotlar kullanarak Ek-5’teki sistem 3 ve sistem 4 için tip testlerine dayanarak ürün tipinin tespitini değiştirebilir. Bu imalâtçılar, sistem 3’e dahil yapı malzemeleri için sistem 4’te öngörülen şartlara uygun olarak da işlem yapabilir. İmalâtçı, bu tür basitleştirilmiş usulleri kullandığında, uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen usuller ile uygulamış olduğu yöntemlerin birbirlerine denk olduğunu ve yapı malzemesinin ilgili gereklere uygunluğunu özel teknik belgelendirme ile gösterir.

Diğer basitleştirilmiş usuller

MADDE 36  (1) Bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan ve münferit olarak üretilmiş veya sipariş üzerine seri olmayan metotla özel olarak üretilmiş ve tanımlanmış tek bir yapı işine monte edilecek yapı malzemeleri ile ilgili olarak, Ek-5’te belirtilen ilgili sistemin performans değerlendirme kısmı, uygulanan usulün uyumlaştırılmış standartlarda ortaya konan usullere denkliğini ve ürünün ilgili gerekleri sağladığını gösteren özel teknik belgelendirme ile imalâtçı tarafından değiştirilebilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen bir yapı malzemesi, Ek-5’te belirtilen performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+ veya 1’e tabi bir ürün ailesine dâhil ise birinci fıkrada bahsedilen özel teknik belgelendirmenin Ek-5’te belirtilen şekilde ürün belgelendirme alanında onaylanmış bir kuruluşça doğrulanması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim

MADDE 37  (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe göre görevlendirdiği onaylanmış kuruluşları Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

Görevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 38  (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak; onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi için gerekli usulün belirlenmesi ve yürütülmesinden, uygun görülen kuruluşların görevlendirilmesinden, görevlendirilen kuruluşların Komisyon’a bildiriminden, onaylanmış kuruluşların 41 inci maddeye uygunlukları da dâhil olmak üzere denetiminden ve konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

Bakanlığın onaylanmış kuruluşları görevlendirmede takip edeceği usul ve esaslar

MADDE 39  (1) Bakanlığın onaylanmış kuruluş görevlendirme, gözetim ve denetimini gerçekleştirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hususlara uyar.

a) Onaylanmış kuruluşlar ile herhangi bir çıkar ilişkisine girmez.

b) Bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanır ve çalışır.

c) Performansın değişmezliğinin doğrulanması ve değerlendirmesi sürecinde onaylanmış kuruluşların bildirimi ile ilgili her türlü karar değerlendirme işlemini sürdüren personelin dışındaki yetkili kişilerce verilir.

ç) Onaylanmış kuruluşlarca yürütülen faaliyetleri veya ticarî veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin etmez.

d) Elde edilen bilginin gizliliğini sağlar.

e) Görevlerinin gereklerini yerine getirmek üzere bünyesinde yeterli sayıda personel bulundurur.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 40  (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, bildirimi ve denetlenmesine ilişkin ulusal yöntemleri ve bunlara ilişkin yapılan her türlü değişikliği Komisyona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekler

MADDE 41  (1) Onaylanmış kuruluş, bildirim için aşağıdaki gereklilikleri sağlar.

a) Onaylanmış kuruluş ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.

b) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olur. Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemelerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası, birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.

c) Onaylanmış kuruluş ve bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde üçüncü taraf görevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli;

1) Değerlendirilen yapı malzemelerini tasarlayan, imal eden, satın alan, tedarik eden, monte eden, kullanan, bakım ve onarımını yapan veya sahibi olan kişilerden ve bunların yetkili temsilcilerinden olamaz. Bu durum değerlendirmesi yapılmış yapı malzemelerinin şahsi amaçla veya onaylanmış kuruluş faaliyetleri için kullanımını engellemez.

2) Değerlendirilen yapı malzemelerinin tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, monte edilmesinde, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz ve bu faaliyetleri yürüten tarafların temsilcisi olamaz. Onaylanmış kuruluş, bildiriminin yapıldığı faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle müşavirlik hizmetleri için geçerlidir. Onaylanmış kuruluş, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilemediğini garanti eder.

ç) Onaylanmış kuruluş ve personeli, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirmeli ve varmış olduğu hükümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden kaynaklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.

d) Onaylanmış kuruluşun, bildirim kapsamı ile ilgili olarak Ek-5’e göre görevlendirildiği performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde, bu görevleri bizzat veya sorumluluk kendisinde olmak kaydı ile, kendi adına başka bir kuruluş yürütse bile, onaylanmış kuruluş olarak tüm görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her bir performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi ve yapı malzemelerinin her tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve bildiriminin yapıldığı alanlardaki görevleri yürütmek için onaylanmış kuruluşun;

1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde görevini yerine getirmek üzere teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun kapsamda tecrübeye sahip gerekli personele,

2) Yürütülen performans değerlendirmesine ilişkin yöntemleri açıklayan ve bunların şeffaflığını ve tekrar uygulanabilirliğini garanti eden gerekli tarifnameye ve onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ve diğer faaliyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun yöntemlere ve politikalara,

3) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemlere,

4) Uygun biçimde bildirimi yapılmış olan faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idarî görevleri yerine getirme olanağına ve her türlü ekipman veya hizmete erişim hakkına,

sahip olması gerekir.

e) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin yapıldığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu personelinin;

1) Onaylanmış kuruluşun bildirim kapsamı dâhilinde, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecindeki onaylanmış kuruluş görevlerinin tümünü kapsayan teknik ve mesleki eğitimi almış,

2) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri ile ilgili gerekleri karşılayan yeterli bilgiye ve bu faaliyetleri yürütmek üzere gerekli uzmanlık vasıflarına sahip,

3) İlgili uyumlaştırılmış standartlar ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini kavrayabilecek bilgiye sahip,

4) Yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzenleyebilecek yeterlilikte,

olması gerekir.

f) Onaylanmış kuruluş, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder. Onaylanmış kuruluşun üst kademe yönetiminin ve değerlendirme görevini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

g) Onaylanmış kuruluş yürüttüğü değerlendirme ve doğrulama faaliyetleri kapsamında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır.

ğ) Onaylanmış kuruluş personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili olan işler haricinde, Ek-5’e göre görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.

h) Onaylanmış kuruluşlar, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için 51 inci madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder.

Uygunluk karinesi

MADDE 42  (1) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde referans numarası yayımlanmış ilgili uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya konan kriterler 41 inci maddede ortaya konan gerekleri kapsıyorsa ve onaylanmış kuruluş da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun 41 inci maddedeki gerekleri sağladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşlarışube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 43  (1) Onaylanmış kuruluş, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde yürüttüğü belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığı hallerde bunların 41 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen görevlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-5’e göre yürüttüğü görevlere ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluş bünyesindeki test laboratuvarları dışındaki tesislerin kullanılması

MADDE 44  (1) İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler de var ise, onaylanmış kuruluşlar performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için Ek-5’te bahsedilen testleri yapmaya veya kendi denetimi altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanını kullanarak yaptırmaya karar verebilir. Bu tür testleri yürütecek onaylanmış kuruluşlar, kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birinci fıkrada belirtilen testler yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder. Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da sorumludur.

Bildirim başvurusu

MADDE 45  (1) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecini yürütmek üzere onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karşıladığını gösteren belgeler, yürütülen faaliyetlerin tanımı, kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve doğrulama yöntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenen akreditasyon belgesi veya bunun yerine geçerli gerekçelerin varlığı hâlinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanıt ve belgeler Bakanlığa teslim edilir.

Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası

MADDE 46  (1) Bakanlık, sadece 41 inci maddede sayılan vasıfları haiz kuruluşların bildirimini Komisyona yapar.

(2) Bildirim, yürütülecek faaliyetlerin her türlü detayını, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname referansını ve Ek-5’te ortaya konan sistem ile ilgili olarak kuruluşun yetkili olduğu temel karakteristikleri ihtiva eder. Ancak, Ek-5’in 3 üncü maddesinde belirtilen durumlarda, uyumlaştırılmış teknik şartname referansına gerek yoktur.

(3) Kuruluş, bildiriminin yapılması ve bildirim tarihi itibarıyla 2 hafta içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye ülkelerden itiraz gelmemesi durumunda Komisyon tarafından kimlik numarasının verilmesini müteakip, Bakanlıkça görevlendirildiklerine dair bir tebliğin yayımlanması üzerine faaliyetlerine başlayabilir. Sadece bu kuruluşlar, bu Yönetmeliğin ve 3 üncü maddesinde belirtilen 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğünün amaçları çerçevesinde faaliyet gösterebilen onaylanmış kuruluşlar olarak addedilir. Onaylanmış kuruluş birden fazla mevzuat kapsamında bildirilse dahi kuruluş tek bir kimlik numarası alır.

(4) Bildirim ile ilgili olarak sonradan meydana gelecek her türlü değişiklik Bakanlıkça Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 47  (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 41 inci maddede belirtilen gerekleri karşılayamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemiş veya bu konuda bilgilendirilmiş ise, bahsi geçen gerekleri karşılamak veya yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin önemi ile orantılı olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine göre bildirimi sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder. Bakanlık, konu hakkında Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşun bildiriminin iptali, sınırlandırılması, askıya alınması veya durdurulması hâlinde veya kuruluş kendi isteğiyle faaliyetlerine son verdiğinde Bakanlık, bu kuruluşa ait dosyalara ilişkin işlemlerin, başka bir onaylanmış kuruluş tarafından yürütülmesi veya bu dosyaların gerektiğinde bildirim ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi

MADDE 48  (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların gerekli koşulları karşılamaya devam edip etmediğini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun sürdürüp sürdürmediğini izler ve denetler.

(2) Bakanlık, talep edildiğinde, görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun bildirimine esas olan veya yeterliliğinin idamesine ilişkin tüm bilgileri, Komisyona iletir.

(3) Bakanlık, inceleme sürecinde elde edilen önemli bilgilerin gizlilik içerisinde işleme konulmasını temin eder.

(4) Komisyon veya Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlık, gerekli bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlığı’na iletir, ilgili taraflarla gerekli işbirliğini tesis eder ve gerekli tedbirleri alır.

Onaylanmış kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülükleri

MADDE 49  (1) Onaylanmış kuruluşlar faaliyetlerini, Ek-5’te belirtilen performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine uygun olarak yürütür.

(2) Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması süreci, imalâtçı tarafından şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş faaliyetlerini, taahhüt ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürün teknolojisinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmi ve özelliği ile bu Yönetmeliğe göre ürün için gerekli görülen zorluk derecesini ve inşaat işlerinde istenen bütün temel gereklerin yerine getirilmesinde ürünün oynadığı rolü dikkate alarak yürütür.

(3) Onaylanmış kuruluş, üretim tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç denetimi sürecinde, imalâtçının ürünün performansının değişmezliğini sağlamadığını tespit ederse, imalâtçıdan gerekli düzeltici tedbiri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar imalâtçıya belge düzenlemez.

(4) Onaylanmış kuruluş, bir yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin doğrulanması amaçlı denetimi sırasında malzemenin tip ürün ile aynı performansı sağlamadığını tespit ederse, imalâtçıdan gerekli her türlü düzeltici tedbiri almasını ister ve gereken hallerde ürüne ilişkin belgeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Düzeltici tedbirler alınmadığı veya alınan tedbirler istenen etkiyi göstermediği takdirde, onaylanmış kuruluş, duruma göre her türlü belgeyi kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin mükellefiyetleri

MADDE 50  (1) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,

b) Bildirimin kapsamına veya şartlarına etki eden her türlü durum hakkında,

c) Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebi hakkında,

ç) Talep edildiğinde, sınır ötesi faaliyetlerini ve yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren her türlü faaliyetleri ve bildirimleri kapsamında yürütülen performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine göre sürdürülen onaylanmış kuruluş görevleri hakkında,

Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış Kuruluşlar, kendileriyle aynı uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamındaki ürünler için ve benzer performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri için görevlendirilmiş diğer kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve istendiği takdirde olumlu sonuçlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetlerine ilişkin bilgi verirler.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 51  (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilmiş ve onaylanmış kuruluşlar, kendi aralarında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere bir yapılanma oluşturabilirler. Onaylanmış kuruluşlar; Komisyonca oluşturulmuş onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya yetkili bir temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlar ve bu katılım ile ilgili tüm giderleri karşılar. Bu kapsamda yapılan çalışma ve faaliyetlere ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yetkili kuruluş

MADDE 52  (1) Bu Yönetmelik kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili kuruluş Bakanlıktır. Bakanlık bu denetim faaliyetini ve idari yaptırımları taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri eliyle gerçekleştirir. Bakanlık merkez teşkilatının piyasa gözetimi, denetimi ve yaptırım yetkisi saklıdır.

Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler

MADDE 53  (1) Bakanlık 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi uyarınca harekete geçtiği takdirde veya bir uyumlaştırılmış standart kapsamında olan veya hakkında Avrupa Teknik Değerlendirmesi oluşturulmuş bir yapı malzemesinin beyan edilen performansı sağlayamadığı ve bu Yönetmelik kapsamındaki yapı işleri için temel gerekleri karşılamasında risk oluşturduğunda, Bakanlık, söz konusu ürüne ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri kapsayan bir değerlendirmede bulunur. İlgili iktisadi işletmeler, Bakanlık ile gerektiği şekilde işbirliği yapar. Bakanlık, yapılan inceleme sonucunda yapı malzemesinin bu Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirmediğine karar verir ise, derhal ilgili iktisadi işletmeden verilen süre içerisinde malzemenin, ilgili gerekler ve özellikle beyan edilen performans ile uyumlu hale getirilmesini, gereken tüm düzeltici tedbirlerin alınmasını veya riskin türüne göre ürünün geri çekilmesini veyahut piyasadan toplatılmasını ister. Bu tedbirlerin alınması, mevzuata aykırılığın giderilmesi, Bakanlıkça süre verilmiş olması veya belgelendirme için ilgili kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Bakanlık, varsa ilgili onaylanmış kuruluşu konuya ilişkin olarak bilgilendirir.

(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını değerlendirdiğinde Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmelerden almasını istediği tedbirler hakkında bilgilendirir.

(3) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) İlgili iktisadi işletme, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde Bakanlık, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulundurulmasının yasaklanması veya sınırlanması veya yapı malzemesinin piyasadan toplatılması veya geri çekilmesi için her türlü tedbiri alır. Bu işlemler sebebiyle yapılan masraf ilgili iktisadi işletmece tazmin edilir. Bakanlık Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri söz konusu tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilendirme, var olan bütün detayları, özellikle uygunsuz yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, yapı malzemesinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun mahiyetini ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ve niteliği yanında ilgili iktisadi işletmece öne sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık özellikle, uygunsuzluğun;

a) Malzemenin beyan edilen performansı veya bu Yönetmelikte belirtilen yapı işleri için temel gerekleri karşılayamamasına,

b) Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde veya özel teknik belgelendirmedeki eksikliklere,

bağlı olup olmadığını belirtir.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili yapı malzemesinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Komisyon veya bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden, ilgili yapı malzemesi hakkında alınan tedbire dair hiçbir itiraz ulaşmazsa bu tedbir geçerli sayılır.

(8) Bakanlık, herhangi bir gecikme olmadan ilgili yapı malzemesine dair ürünün piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Korunma usulü

MADDE 54  (1) 53 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler sonrasında Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir tedbire karşı herhangi bir itiraz olursa ve Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayandığına hükmedilirse, Bakanlık uygunsuz ürünün piyasadan çekilmesi için gerekli tedbirleri alır ve Komisyonu konuyla ilgili bilgilendirir. Komisyon tarafından söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde sağlık ve güvenlik açısından riskli yapı malzemeleri

MADDE 55  (1) 53 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme yapıldığında, bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, yapı malzemesinin insan sağlığı ve güvenliği veya kamu yararını koruma açısından yapı işleri için temel gerekleri yerine getirmesinde bir risk arz ettiği tespit edilirse; Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre, ürünün geri çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde piyasadan toplatılması şeklinde olmak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletme, piyasada bulundurduğu bahse konu tüm yapı malzemelerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu tedbirler konusunda Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği üye ülkelerini en kısa zamanda bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme, mevcut bütün detayları, özellikle ilgili yapı malzemesinin tanımlanması için gerekli olan verileri, malzemenin menşei ve tedarik zincirini, taşıdığı riski ve ayrıca ülkede alınan tedbirin süresini ve niteliğini içerir.

(4) Komisyon, ilgili iktisadi işletme ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile derhal istişarede bulunarak alınan ulusal tedbire ilişkin değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonucuna istinaden alınan tedbirin haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına dair kararını verir veya gerekirse uygun tedbirleri önerir.

Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk

MADDE 56  (1) 53 üncü maddede belirtilen hususlar saklı kalmak şartı ile Bakanlık;

a) CE işaretlemesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerin ihlal edilerek konulması,

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, CE işaretlemesinin gerektiği halde iliştirilmemesi,

c) 7 nci maddede belirtilen durumlar hariç, gerektiği halde, 6 ncı madde uyarınca, performans beyanının hazırlanmaması,

ç) Performans beyanının 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelere uygun şekilde hazırlanmaması,

d) Teknik dosyanın tamamlanmamış olması veya hiç bulunmaması,

hallerinden birinin tespitinde, ilgili iktisadi işletmeden uygunsuzluğun giderilmesini ister.

(2) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulunmasının kısıtlanması veya yasaklanması için her türlü tedbiri alır veya piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesini temin eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yapı Daimi Komitesi

MADDE 57  (1) Bakanlık, Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan Yapı Daimi Komitesi toplantılarına katılır. Bakanlık, Yapı Daimi Komitesine katılan temsilcilerinin görevlerini, özellikle CE işaretinin edinilmesine ilişkin hususlarla ilgili çıkar çatışmasını engelleyecek şekilde yürütmesini sağlar.

Komisyon ile irtibat

MADDE 58  (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık ile Komisyon ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki her türlü bildirim ve irtibat Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59  (1) 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri bu Yönetmeliğe uygun kabul edilir.

(2) İmalâtçılar, 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde düzenlenen uygunluk belgesi veya uygunluk beyanını esas alarak performans beyanı düzenleyebilir.

(3) 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)’ne uygun biçimde yayımlanmış bulunan Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları, Avrupa Değerlendirme Esası olarak kullanılabilir.

(4) İmalâtçılar ve ithalâtçılar 1/7/2013 tarihinden önce Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) veya Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) çerçevesinde hazırlanan Avrupa Teknik Onaylarını, onayların geçerlilik süresi boyunca Avrupa Teknik Değerlendirmesi olarak kullanabilirler.

Yürürlük

MADDE 60  (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek-1

Yapı İşleri İçin Temel Gerekler

Yapı işleri, bir bütün olarak ve bu işlerin ayrı bölümleri içerisinde özellikle işin yaşam döngüsü boyunca insanların sağlığını ve güvenliğini göz önüne alarak kullanım amacına uygun olmalıdır. Yapı işleri, ekonomik açıdan makul bir kullanım süresi için, düzenli bakım yapılma koşulu ile yapı işlerinin temel gereklerini karşılamalıdır.

(1) Mekanik dayanım ve stabilite

Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

a) Yapılan işin tamamı veya bir kısmı göçmemelidir.

b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar oluşmamalıdır.

c) Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonucunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat ya da tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmemelidir.

ç) Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmemelidir.

(2) Yangın durumunda emniyet

Yapı işleri yangın çıkması durumunda aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir:

a) İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.

b) Yapı işleri içinde yangın ve dumanın oluşması ve yayılması sınırlı olmalıdır.

c) Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır.

ç) Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir şekilde terk edebilmesi veya başka yollarla kurtarılabilmesi sağlanmalıdır.

d) Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

(3) Hijyen, sağlık ve çevre

Yapı işleri, özellikle aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, yaşam döngüsü boyunca yapımı sırasında çalışan işçilerin, ikamet eden sakinlerin veya çevresindekilerin hijyen veya sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek ve tüm yaşam döngüsü ve sonrasında yapımı, kullanımı, yıkımı süresince iklime ve çevre kalitesine önemli derecede etkisi olmayacak şekilde aşağıdaki gibi tasarlanmalı ve yapılmalıdır:

a) Zehirli gaz salımı olmamalıdır.

b) İç ortama veya dış havaya tehlikeli parçacık, uçucu organik bileşikler (VOC), sera gazları ve tehlikeli madde salınımı olmamalıdır.

c) Tehlikeli radyasyon yayılmamalıdır.

ç) Yer altı sularına, deniz sularına, yeryüzü sularına ve toprağa tehlikeli maddeler sızmamalıdır.

d) İçme sularına tehlikeli maddeler veya içme suyu üzerinde başka olumsuz etkisi olan maddeler sızmamalıdır.

e) Atık su boşaltmada ve baca gazlarının salınımı ya da katı veya sıvı atıkların bertarafında hata olmamalıdır.

f) Yapı işlerinin bazı kısımlarında veya iç mahallerin yüzeylerinde rutubet oluşmamalıdır.

(4) Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik

Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması ve patlama sonucu yaralanma ve hırsızlık gibi kabul edilebilir düzeyde olmayan kaza ve hasar risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Özellikle yapı işleri engelliler için erişilebilir olacak şekilde ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

(5) Gürültüye karşı koruma

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevresindeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

(6) Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

Yapı işleri ve bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet şartları dikkate alınarak daha az enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır. Ayrıca yapı işlerinin yapımı ve sökümü sırasında mümkün olduğunca az enerji kullanılmak suretiyle enerji verimliliği sağlanmalıdır.

(7) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Yapı işleri,  doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği ve aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, yapılmalı ve yıkılmalıdır:

a) Yapı işlerinin malzemeleri ve bölümleri yıkımdan sonra yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmalıdır.

b) Yapı işleri dayanıklı olmalıdır.

c) Yapı işlerinde çevreye uyumlu ham madde ve ikincil maddeler kullanılmalıdır.

 

Ek-2

Avrupa Değerlendirme Esasının Kabul Edilmesi

(1) Avrupa Teknik Değerlendirmesine İlişkin Yapılan Talep

İmalatçı bir yapı malzemesi için teknik değerlendirme kuruluşuna, Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin talepte bulunduğunda ve imalâtçı ile teknik değerlendirme kuruluşunun ticarî gizlilik ve güvenirlilik anlaşması imzaladığı durumda, imalâtçı aksi şekilde karar almadıkça, malzemeyi, malzemenin kendisi tarafından öngörülen kullanımını ve uygulamak istediği fabrika üretim kontrolüne ilişkin detayları içeren teknik dosyayı, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşuna verir.

(2) Sözleşme

Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yapı malzemeleri için, teknik dosyanın kuruluşa ulaşmasından sonraki bir ay içerisinde, Avrupa Teknik Değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi için imalâtçı ve sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu arasında, Avrupa Değerlendirme Esasının hazırlanması için gerekli çalışma programını tanımlayan ve aşağıdakileri de içeren sözleşme akdedilir:

– Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği içerisinde yürütülecek işin organizasyonu,

– Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği içerisinden söz konusu malzeme alanı için kurulacak çalışma grubunun yapısı,

– Teknik değerlendirme kuruluşlarının koordinasyonu.

(3) Çalışma Programı

İmalâtçıyla sözleşme akdinden sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, Avrupa Değerlendirme Esasının hazırlanması için çalışma programı, programın yürütülmesi ile ilgili takvim ve değerlendirme planı hakkında Komisyonu bilgilendirir. Avrupa Teknik Değerlendirmesine ilişkin talebin kuruluşa ulaşmasını takip eden üç ay içerisinde bu iletişim gerçekleştirilir.

(4) Avrupa Değerlendirme Esası Taslağı

Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu tarafından koordine edilen çalışma grubu aracılığıyla Avrupa Değerlendirme Esası taslağını tamamlar ve çalışma programının Komisyona iletildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili taraflara bu taslağı iletir.

(5) Komisyonun Katılımı

Çalışma programının yürütülmesiyle ilgili tüm faaliyetlere Komisyondan bir temsilci gözlemci olarak katılabilir.

(6) Uzatma ve gecikme

Bu Ek’in 1 ilâ 4 üncü fıkralarında belirtilen zaman dilimleri ile bağlantılı olan herhangi bir gecikme, çalışma grubu tarafından Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine ve Komisyona rapor edilir.

Avrupa Değerlendirme Esasının geliştirilmesi için sürenin uzatılması uygun görülürse, özellikle yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili sisteme ilişkin Komisyon kararının bulunmaması halinde veya yeni test metodunun geliştirilmesi ihtiyacına bakılarak, bu süre Komisyon tarafından uzatılır.

(7) Avrupa Değerlendirme Esasının kabulü ve tadiller

Sorumlu teknik değerlendirme kuruluşunun, Avrupa Değerlendirme Esasına ilişkin taslağını, on beş iş günü içerisinde incelenmek ve görüş bildirilmek üzere imalâtçıya iletmesinden sonra, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği;

a) İmalatçının bir görüşü varsa bunun ne şekilde dikkate alındığına ilişkin imalâtçıyı bilgilendirir,

b) Avrupa Değerlendirme Esası taslağını kabul eder,

c) Taslağın bir kopyasını Komisyona gönderir.

Komisyon, Avrupa Değerlendirme Esası taslağının kendisine ulaşmasından itibaren on beş iş günü içerisinde taslakla ilgili görüşlerini, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliğine bildirirse, Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği kendisine tanınan yorum yapma imkânını takiben, taslağı gereğince tadil eder ve kabul edilen Avrupa Değerlendirme Esasının birer nüshasını imalâtçıya ve Komisyona iletir.

(8) Nihai Avrupa Değerlendirme Esasının Yayımlanması

Kabul edilen bir Avrupa Değerlendirme Esasına dayanılarak, sorumlu teknik değerlendirme kuruluşu tarafından ilk Avrupa Teknik Değerlendirmesinin verilmesinden sonra elde edilen tecrübelere göre, gerekiyorsa söz konusu Avrupa Değerlendirme Esası düzeltilir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, nihai Avrupa Değerlendirme Esasını kabul eder ve başlığının Birliğin bütün resmi dillerinde yapılmış çevirisi ile birlikte bir kopyasını referansının yayımlanması için Komisyona gönderir. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği, malzemenin CE işareti alması ile beraber, Avrupa Değerlendirme Esasını elektronik ortam vasıtasıyla erişime hazır bulundurur.

 

Ek-3

Performans Beyanı

No:……………

(1) Ürün tipi kimlik kodu: ………………………………………………………………………………………….

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

.………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz).………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen.):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

……………………………………………..[mevcut ise onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası] tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem ………….[sistem] altında ……………………………………[Ek-5’te belirtilen onaylanmış kuruluşların görevlerinin tanımı] uygulanarak, …………………………………….[performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporlarından ilgili olan] düzenlenmiştir.

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

……………………………………………..[Teknik Değerlendirme Kuruluşunun adı ve kimlik numarası] tarafınca [Avrupa  Değerlendirme Esası referans numarası] dayanılarak hazırlanan …………. [Avrupa Teknik Değerlendirmesi referans numarası] performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem ………….[sistem] altında ..……………………………………[Ek-5’te belirtilen onaylanmış kuruluşların görevlerinin tanımı] uygulanarak …………………………… [performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama raporlarından ilgili olan] düzenlenmiştir.

(9) Beyan edilen performans

 

Temel karakteristikler

      Temel karakteristikler

(Bakınız Not 1)

Performans

(Bakınız Not 2)

      Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

(Bakınız Not 3)

Tabloya ait notlar:

(Not 1) Sütun 1, bu Ek’in üçüncü fıkrasında belirtilen kulanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.

(Not 2) Sütun 1’de listelenen ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin gereklerine uygun olan her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performansı içerir. Performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.

(Not 3) Sütun 1’de listelenen her temel karakteristik için sütun 3;

a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve tarihine atıf ve gerektiğinde kullanılan özel ya da uygun teknik belgenin referans numarası veya

b) Mevcut ise, ilgili Avrupa Değerlendirme Esası ve tarihine atıf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarasını

içerir.

 

Bu Yönetmeliğin 35 inci veya 36 ncı maddeleri uyarınca özel teknik belgelerin kullanıldığı durumda, ürünün uyduğu gerekler:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

(10) Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir.

 

İmalatçı adına imzalayan:

 

…….…………[İsim ve görevi]

…………[Düzenlenen yer ve tarih]

…………………………[İmza]

 

 

Ek-4

Malzeme Alanları ve Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Bulunması Gereken Vasıflar

 

Tablo1- Malzeme Alanları
Alan kodu Malzeme alanı
1 ÖNDÖKÜMLÜ NORMAL / HAFİF /  OTOKLAV GÖZENEKLİ BETON MALZEMELER
2 KAPILAR, PENCERELER, PANJURLAR, BÜYÜK KAPILAR VE İLGİLİ BİNA AKSAMI
3 MEMBRANLAR, SIVI UYGULAMALAR  VE TAKIM MALZEMELER  DAHİL (SU  VE / VEYA SUBUHARI KONTROLÜ İÇİN)
4 ISI YALITIM MALZEMELERİ, KOMPOZİT YALITIM TAKIM MALZEMELERİ  / SİSTEMLERİ
5 YAPISAL TAŞIYICILAR. YAPISAL BAĞLANTILAR İÇİN PİMLER
6 BACALAR, BACA KANALLARI VE ÖZEL MALZEMELER
7 ALÇITAŞI MALZEMELER
8 JEOTEKSTİL, JEOMEMBRAN VE İLGİLİ MALZEMELER
9 GİYDİRME CEPHE / KAPLAMA/ YAPISAL MACUNLU CAMLAMALAR
10 SABİT YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN ALARMI / DEDEKTÖRÜ, SABİT YANGIN SÖNDÜRME, YANGIN VE DUMAN KONTROLÜ VE PATLAMA ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER.)
11 SIHHİ TESİSAT GEREÇLERİ
12 DOLAŞIM ALANLARI İÇİN YOL İŞARETLEME MALZEMELERİ: YOL DONANIMLARI
13 YAPISAL AHŞAP MALZEMELER / ELEMANLAR VE İLGİLİ AKSAMLAR
14 AHŞAP ESASLI LEVHALAR VE ELEMANLAR
15 ÇİMENTO, YAPI KİRECİ VE DİĞER SU BAZLI BAĞLAYICILAR
16 BETON İÇİN DONATI VE ÖNGERME ÇELİKLERİ (VE İLGİLİ AKSAM), ARDGERME TAKIM MALZEMELERİ
17 KAGİR BİRİM UYGULAMALARI VE İLGİLİ ÜRÜNLER. KAGİR BİRİMLER, HARÇLAR, İLGİLİ AKSAM
18 ATIK SU MÜHENDİSLİĞİ MALZEMELERİ
19 YER DÖŞEMELERİ
20 YAPISAL METAL MALZEMELER VE İLGİLİ AKSAMLAR
21 İÇ-DIŞ DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI. İÇ MEKAN BÖLME TAKIM MALZEMELERİ.
22 ÇATI KAPLAMALARI, ÇATI IŞIKLIKLARI, ÇATI PENCERELERİ VE İLGİLİ DİĞER AKSAM, ÇATI TAKIM MALZEMELERİ
23 YOL YAPIM MALZEMELERİ
24 AGREGALAR
25 YAPISAL YAPIŞTIRICILAR
26 BETONA İLİŞKİN MALZEMELER, HARÇ VE SIVALAR
27 MEKÂN ISITICI ALETLER
28 İNSAN TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS ETMEYEN BORULAR-TANKLAR VE  İLGİLİ AKSAM
29 İNSAN TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN SU İLE TEMAS EDEN YAPI MALZEMELERİ
30 DÜZ CAM, PROFİLLİ CAM VE CAM BLOK MALZEMELER
31 GÜÇ, KONTROL VE İLETİŞİM KABLOLARI
32 BAĞLANTILAR İÇİN YAPISAL MACUN
33 MONTAJ AKSESUARLARI
34 YAPI TAKIM MALZEMELERİ, BİRİMLERİ, PREFABRİK ELEMANLAR
35 YANGINI DURDURUCU, YANGINI HAPSEDİCİ VE YANGIN KORUYUCU MALZEMELER, YANGIN GECİKTİRİCİ MALZEMELER
 

Tablo 2- Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Bulunması Gereken Vasıflar

YETKİNLİK YETKİNLİĞİN AÇIKLAMASI ŞARTLAR
1. Risk analizi yapma Performansı hakkında hazırlanmış teknik bilginin olmadığı yenilikçi yapı malzemelerinin yapı işlerine monte edilmesi sonrasında oluşabilecek risk ve olası faydaların tanımlanması, Teknik Değerlendirme Kuruluşu ulusal mevzuata göre kurulur ve tüzel kişiliği haizdir.

Değerlendirmesini yaptığı yapı malzemesi ile ilgili paydaşlardan ve her türlü çıkar grubundan bağımsızdır.

Buna ilaveten, Teknik Değerlendirme Kuruluşu personeli aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:

(a) Objektif olma ve doğru teknik karar verebilme,

(b) Görevlendirileceği ürün alanlarıyla ilgili yürürlükteki yapı mevzuatı hükümleri ve diğer gerekler hakkında detaylı bilgiye sahip olma,

(c) İnşaat uygulamalarıyla ilgili genel bilgiye ve görevlendirileceği ürün alanlarında detaylı teknik bilgiye sahip olma,

(ç) İlgili inşaat sürecinin teknik yönleri ve riskleri hakkında detaylı bilgiye sahip olma,

(d) Görevlendirileceği malzeme alanlarında, mevcut uyumlaştırılmış standartlar ve test metotları hakkında detaylı bilgiye sahip olma,

(e) Gerekli lisan bilgisine sahip olma.

Teknik Değerlendirme Kuruluşunun personeline vereceği ücretler, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu tür değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.

2. Teknik kriterleri

belirleme

Risk analiz sonuçlarının,  ilgili ulusal gereklerin karşılanabilmesi için yapı malzemesinin performans ve davranışının değerlendirilmesinde kullanılacak şekilde teknik kriterlere dönüştürülmesi,

Bu kriterlerin yapı malzemesinin olası kullanıcıları olarak yapım sürecine katılanlara (imalâtçılar, tasarımcılar, müteahhitler, uygulayıcılar) sunulması,

3.Değerlendirme metotlarını belirleme Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesinde, güncel düzenlemeler dikkate alınarak uygun metotların (testler ve hesaplamalar)  tasarlanması ve doğrulanması,
4. Fabrika üretim kontrolünü belirleme Üretim süreci boyunca malzemenin değişmezliğini sağlayan uygun tedbirleri tanımlamak için söz konusu malzemenin üretim sürecinin anlaşılması ve değerlendirilmesi, Teknik Değerlendirme Kuruluşu, fabrika üretim kontrolü ile ilgili olarak ürün karakteristikleri ve üretim süreçleri arasındaki ilişkiye dair yeterli bilgiye sahip personel istihdam etmelidir.

 

5. Ürün

değerlendirme

Uyumlaştırılmış kriterlere karşılık gelen uyumlaştırılmış metotlara göre yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performansın değerlendirilmesi, Teknik Değerlendirme Kuruluşu, bu Tablonun birinci, ikinci ve üçüncü satırlarında listelenmiş şartlara ek olarak, görevlendirileceği malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesini yapmaya yarayan  gerekli araç ve ekipmana erişmekle yükümlüdür.
6. Genel yönetim Aynı yönetim metotları kullanmak suretiyle tutarlılık, güvenilirlik, tarafsızlık ve izlenebilirliğin sağlanması, Teknik Değerlendirme Kuruluşu:

(a) Yönetim sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteren bir kayda,

(b) Kendi içerisinde ve ticari ilişki kurduğu iş ortakları arasındaki hassas bilgilerin gizliliğini sağlayacak yöntemlere ve politikaya,

(c) İlgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği, bakımı ve arşivlenmesini sağlamak için bir doküman kontrol sistemine,

(ç) Yönetim metotlarına uyulduğunun düzenli olarak gözetimini sağlayabilecek bir iç denetim ve yönetim değerlendirme mekanizmasına,

(d) İtiraz ve şikâyetleri objektif olarak ele alan bir yönteme,

sahip olmalıdır.

 

Ek-5

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması

 

1.PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ
1.1.Sistem 1 +: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(i) Fabrika üretim kontrolü,

(ii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir:

(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,

(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,

(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi,

(iv) Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi.

1.2. Sistem 1: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(i) Fabrika üretim kontrolü,

(ii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir:

(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,

(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,

(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.

1.3. Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,

(ii) Fabrika üretim kontrolü,

(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:

(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,

(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.

1.4. Sistem 3: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı fabrika üretim kontrolü yapar.

(b) Onaylanmış  laboratuar malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yapar.

1.5. Sistem 4: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(i) Malzemenin tip testine, tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,

(ii) Fabrika üretim kontrolü.

(b) Onaylanmış kuruluşun görevi yoktur.

2. PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YER ALAN KURULUŞLAR
Yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulamasında yer alan kuruluşlar arasında görevleri bakımından aşağıda ifade edilen şekilde bir ayrım yapılır:

(1) Ürün belgelendirme kuruluşu: Belirlenen yönetim ve uygulama kurallarına göre ürün belgelendirme işini yürütmek üzere gerekli yetki ve sorumluluğu taşıyan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar dahil, onaylanmış kuruluş.

(2) Fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu: Belirlenen yönetim ve uygulama kurallarına göre fabrika üretim kontrolünün belgelendirilmesini yürütmek üzere gerekli yetki ve sorumluluğu taşıyan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar dahil,  onaylanmış kuruluş.

(3) Test laboratuarı: Yapı malzemelerinin veya ürün bünyesine giren malzemelerin performanslarını veya karakteristiklerini ölçen, muayene eden, test eden, kalibre eden veya belirleyen bir onaylanmış laboratuar.

3. İLGİLİ BİR UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMEYE ATIF GEREKTİRMEYEN TEMEL KARAKTERİSTİKLER
(1) Yangına tepki.

(2) Yangına direnç.

(3) Dış yangın performansı.
(4) Gürültü soğurması.
(5) Tehlikeli madde salınımları.