YENİ SICAK SU KAZANLARI – 92/42/AT
5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897
YÖNETMELİK
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK
GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK
(92/42/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretiminin sağlanması ile kullanımında uygulanacak esasları kapsar.
(2) Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,
ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,
d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’tan düşük cihazlar,
e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 92/42/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Art-kazan: Bir merkezi ısıtma sistemini beslemek ve bir art-kazan/gaz yakma birleşiminin parçası olarak bir ocak bölmesine konulmak için tasarımlanmış kazanı,
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
c) Cihaz: Bir brülörün monte edilmesi için tasarımlanmış kazan gövdesini veya kazana monte edilmek için tasarımlanmış brülörü,
ç) Düşük sıcaklık kazanı: Sıvı yakıtlı yoğuşturma kazanları dahil, sürekli 35C – 40C’ye kadar giriş suyu sıcaklığı ile çalışabilen, muhtemelen özel durumlarda yoğuşma oluşturan kazanı,
d) Efektif nominal güç: Üretici tarafından belirtilen faydalı verimle sürekli çalışma sırasında verilebilecek olan, üreticinin beyan ve garanti ettiği, kW olarak belirtilen maksimum ısıl gücü,
e) Faydalı verim: Kazan suyuna iletilen ısıl güç ile sabit yakıt basıncındaki net ısıl değer ve birim zamandaki yakıt miktarı olarak ifade edilen tüketimin çarpımının yüzde olarak oranını,
f) Gaz yoğuşturmalı kazan: Yanma sonucu oluşan gazdaki su buharının büyük bir miktarını sürekli olarak yoğuşturmak için tasarımlanmış kazanı,
g) Kazan: Bundan böyle kazanlar olarak ifade edilecek olan; brülöre birleşik ünite olup, yanma sonucu oluşan ısıyı suya iletmek için tasarımlanmış kazan gövdesini,
ğ) Kazan suyu ortalama sıcaklığı: Kazanın giriş ve çıkışındaki su sıcaklıklarının ortalamasını,
h) Kısmi yük: Kesintili veya efektif nominal gücün altında bir güçte çalışan kazanın efektif gücünün aynı efektif nominal güce % olarak oranını,
ı) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
i) kW : Nominal güç birimini,
j) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
k) Pn: Nominal gücü,
l) Standard kazan: Tasarımla ortalama su sıcaklığı sınırlandırılabilen bir kazanı,
m) Yaşam mahalline konulan kazan: Efektif nominal gücü 37 kW’tan az olan, konulduğu yaşam mahallini, açık genleşme bölümü olan gövdesinden ısı yayarak ısıtmak üzere tasarımlanmış, yerçekimi devridaimini kullanarak sıcak su temin eden ve gövdesi üstünde yaşam mahalline konulması gerektiğini açık olarak gösteren işaret taşıması zorunlu olan kazanı
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gerekler, Kazanlarda Verim, Kazanların Enerji Performanslarına Göre
Etiketlenmesi, Belgelendirme ve Uygunluk İşareti, Onaylanmış Kuruluşlar,
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Temel gerekler
MADDE 5 – (1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin hükümlerine uyan ve CE uygunluk işareti taşıyan kazanların ve cihazların temel gerekleri karşıladığını kabul eder ve bunların piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını kısıtlamaz, yasaklamaz ve engellemez.
Kazanlarda verim
MADDE 6 – (1) Kazan üreticileri;
a) Nominal güçte, 70 oC ortalama kazan suyu sıcaklığında ve
b) % 30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında
verim şartlarına uymak zorundadır.
(2) Faydalı kazan verim değerleri, aşağıdaki çizelgede belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Kazan Tipi Çıkış Gücü Aralığı (kW) Nominal Güçte Verim Kısmi Yükte Verim
Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim % Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim %
Standard Kazan 4-400 70  84+2 log Pn
 50  80+3 log Pn
Düşük Sıcaklık Kazanları * 4-400 70  87,5+1,5 log Pn 40  87,5+1,5 log Pn
Gaz Yoğuşturmalı Kazanlar 4-400 70  91 +1 log Pn 30 * *  97 + 1 log Pn

* Sıvı yakıtlı yoğuşturmalı kazanlar dahil
* * Kazana su giriş sıcaklığı

(3) Bu Yönetmelikle ilgili olarak Komisyon tarafından zorunlu hale getirilen uyumlaştırılmış standartlar, diğer hususların yanı sıra, üretim ve ölçmeler için geçerli muayene yöntemlerini belirtir. Uygun toleransların verimlilik seviyelerine dahil edilmesi zorunludur.
(4) Kazanların ısıtma sistemi ve temizlik amaçlı sıcak su sağlama gibi çift işlevi olması halinde, sözü edilen verim şartları sadece ısıtma fonksiyonu ile ilgilidir.
Kazanların enerji performanslarına göre etiketlenmesi
MADDE 7 – (1) Bakanlık, kazanların enerji performanslarının açıkça doğrulanabilmesini sağlayacak özel bir etiketleme sistemini, 8 inci maddede belirtilen prosedürler çerçevesinde uygulayabilir. Söz konusu etiketleme sistemi 6 ncı maddede belirtilen standart kazan şartlarından daha iyi verime sahip kazanlara da uygulanır.
(2) Kazana, nominal güçteki ve kısmi yükteki verimi standart kazanların ilgili değerlerine eşit ya da büyükse Ek 1’in 2 numaralı bendinde belirtilen “” işareti; ilgili değerlerinden üç puan veya daha fazla büyükse “” işareti verilir. Nominal güçteki ve kısmi yükteki verimdeki her üç puanlık ekstra verim artışına Ek 2’de belirtildiği üzere ekstra bir “” işareti ilave edilir.
(3) Birinci fıkrada atıfta bulunulan etiketleme işareti ile karıştırılması muhtemel başka hiçbir işaret kullanılamaz.
Belgelendirme ve uygunluk işareti
MADDE 8 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamına giren ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını ve bu standartların tadillerini uyumlaştıran Türk standartlarının isimlerini ve numaralarını ve bu standartlarda yapılan tadilatları Resmi Gazete’de yayımlar. Mezkûr standartlara uygun olarak üretilen ve Ek 3 ile Ek 4’te belirtilen modüllerin uygun birleşimine göre uygunluk değerlendirmesi yapılan kazanların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir. Bu Kazanlar Ek 1’de belirtilen CE uygunluk işaretini taşır ve kazanların beraberinde AT uygunluk beyanı bulundurulur.
(2) Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu Ek 3’te belirtilen B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesi ve Ek 4’te belirtilen C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte (90/396/AT) belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır.
(3) Kazanların CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören başka teknik düzenlemelerin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işareti diğer teknik düzenlemelere uygunluğu da gösterir. Bununla birlikte, bu teknik düzenlemelerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE Uygunluk İşareti sadece imalatçının uygulamayı seçtiği teknik düzenleme/ teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Böyle durumlarda, uygulanan teknik düzenlemelerin detayları, bu teknik düzenlemelerde istenen ve kazanların beraberinde verilen belgeler, açıklamalar veya kılavuzlarda belirtilir.
(4) Ayrı ayrı satılan cihazlar da CE uygunluk işareti taşımalı ve bu aksamın beraberinde, montaj sonrası 6 ncı maddede belirtilen verimlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak olan parametreleri belirten AT uygunluk beyanı bulunmalıdır.
(5) Bu Yönetmeliğin gereklerine ve CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren diğer teknik düzenlemelere uygunluğu ifade eden CE uygunluk işareti ile Ek 1’de belirtilen işaretler, kazanların ve aksamın üzerine görünür, kolayca okunabilir ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Kazana veya aksama, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde kazana veya aksama başka işaretler de iliştirilebilir.
Onaylanmış kuruluşlar
MADDE 9 – (1) Bakanlık, Ek 5’te belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını; 17/1/2002 tarihli ve 24643 Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.
Piyasaya arz
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve CE uygunluk işareti taşıyan kazanların ve cihazların piyasaya arzı ve hizmete sokulması kısıtlanmaz, yasaklanmaz ve engellenmez.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık, Yönetmelik kapsamına giren kazanların ve cihazların bu Yönetmelikte belirtilen temel gereklerin yanında bölgesel iklim koşulları ile bu ürünlerin kurulacağı binaların enerji kayıpları ve yerleşim karakteristiklerini temel alan koşullara uymasını isteyebilir. Bu koşullar, Bakanlık tarafından Müsteşarlık vasıtasıyla Komisyona bildirilen bir tebliği ile düzenlenir.
(3) Art-kazanlar ve/veya yaşam alanına monte edilecek ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce monte edilmiş kazanların, verimliliklerinin nominal güçte ve % 30 kısmi yükte standart kazanlar için 6 ncı maddede belirtilen gereklerden % 4’ten daha düşük olmaması şartıyla, hizmete sokulması devam eder.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, kazanların ve cihazların piyasa gözetimi ve denetimini, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Bu husus Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilmek üzere Müsteşarlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 31/3/2002 tarihli ve 24712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek 1
CE Uygunluk İşareti ve Tamamlayıcı Özel İşaretler

1 – CE uygunluk işareti
– CE uygunluk işareti aşağıdaki yazılı formuna sahip “CE” harflerinden oluşur.

– Yukarıda yer alan oranlara ve şekle bağlı kalmak kaydıyla küçültülebilir veya büyütülebilir.
– CE uygunluk işaretinin farklı öğeleri eşit yükseklikte olmalıdır. Asgari yükseklik 5 mm dir.
2 – Tamamlayıcı özel işaretler
– CE uygunluk işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı,
– Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca tanımlanan aşağıdaki sembole uygun enerji performans etiketi:
“”

Ek 2

Verimlilik şartları hem nominal güçte, hem de 0,3 Pn (%30 kısmi yükte) sağlanmalıdır.

İşaret Nominal güç ve ortalama
Kazan suyu sıcaklığı
70 °C da Verim % %30 kısmı yükte ve ortalama
kazan suyu sıcaklığı  50 °C
da verim %
  84+2 log Pn  80+3 log Pn
  87+2 log Pn  83+3 log Pn
  90+2 log Pn  86+3 log Pn
  93+2 log Pn  89+3 log Pn

Ek 3

Modül B : AT Tip İncelemesi

Bu modül, onaylanmış kuruluşun, üretimi planlanan kazanı temsil eden numunenin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu araştırdığı ve tasdik ettiği prosedürü tanımlar.

Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi AT Tip incelemesi başvurusunu, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir.

– Üreticinin isim ve adresi,
– Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa da yapılmadığını belirten yazılı bir beyanname,
– Aşağıdaki madde 3 te belirtilen teknik dosya.

Başvuru sahibi, bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan numuneyi onaylanmış kuruluşa teslim eder. Onaylanmış kuruluş test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka numuneler isteyebilir.

Teknik dosya, kazanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacına göre kazanın tasarımı, üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar ve dosya muhteviyatı, ilgili olduğu ölçüde aşağıdaki hususları içerir;

– Genel bir tip tanımlaması,
– Tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, parça gruplarının ve devrelerin şemaları v.s.,
– Çizimlerin, şemaların ve kazanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar,
– 8 inci maddede atıfta bulunulan ve kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi, bu standartların uygulanmadığı durumlarda temel gerekleri karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları
– Tasarım hesaplamalarının ve muayenelerin sonuçları,
– Test raporları.

Onaylanmış kuruluş aşağıdaki görevleri yerine getirir:

4.1. Teknik dosyayı incelemek, tipin teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğini doğrulamak ve 8 inci maddede atıfta bulunulan standartların ilgili hükümlerine uygun olarak tasarımlanmış unsurları ve bu standartların ilgili maddelerini uygulamaksızın tasarımlanmış parçaları tanımlamak,

4.2.Uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, üreticinin benimsediği çözümlerin, Yönetmelikte belirtilen temel gereklere uyup uymadığını kontrol etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak,

4.3. Üreticinin, ilgili standartları uygulamayı tercih etmesi halinde, bu standartların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak.

4.4. Muayenelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri başvuru sahibi ile birlikte tespit etmek.

5. Tipin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT tip inceleme belgesi düzenler. Bu belge, üreticinin ad ve adresini, muayenenin sonuçlarını, geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımı için gerekli bilgiyi içerir.

Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi AT tip inceleme belgesine eklenir ve bir nüshası, onaylanmış kuruluşça muhafaza edilir.

AT Tip İnceleme Belgesinin verilmesinin reddedilmesi halinde, onaylanmış kuruluş ret nedenlerini ayrıntılı bir şekilde üreticiye veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirir. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi bu karara itiraz edebilir.

6. Kazanda, temel gereklere veya kazanın kullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde ek onay alınması gerekir. Bu durumda üretici, onaylanmış kazandaki her değişiklik hakkında, AT Tip İnceleme Belgesi ile ilgili teknik dosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu takdirde onaylanmış kazandaki değişiklik için ilgili onaylanmış kuruluştan ek bir onay alınır. Bu ek onay, önceki asıl AT Tip İnceleme Belgesinin eki olarak verilir.

7. Her onaylanmış kuruluş, verdiği tip inceleme belgeleri ve ek belgeler ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve/veya ek onayların kopyalarını ve bunların eklerini, bu belgeleri düzenleyen onaylanmış kuruluştan temin edebilirler.

9. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik dosya ile birlikte AT tip inceleme belgelerinin ve bunlarla ilgili ek onayların birer nüshasını, ilgili son kazanın imalatından itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

Üreticinin veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin olmadığı durumlarda, mevcut teknik dokümanların muhafaza etme yükümlülüğü, ürünü piyasaya arz eden kişinin sorumluluğundadır.

Ek 4

Modül C: Tipe Uygunluk

1. Bu modül, üreticinin veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin, kazanın AT tip inceleme belgesinde açıklanan tipe uygun olduğunu, gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her kazana CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.

2. Üretici, üretilen kazanların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve Yönetmeliğin verim gereklerine uygun olarak üretimini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.

3. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir nüshasını, ilgili son kazanın üretiminden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

Üreticinin veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin olmadığı durumlarda, mevcut teknik dokümanların muhafaza etme yükümlülüğü, ürünü piyasaya arz eden kişinin sorumluluğundadır

4. Üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, kazan kontrollerini rastgele aralıklarla yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş tarafından üretim mahallinde bitmiş kazanlar arasından alınan uygun sayıda numune, Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla muayene edilir ve 8 inci maddede atıfta bulunulan ilgili standartta belirtilen testlere veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Kontrol edilmiş ürünlerden bir veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş uygun önlemleri alır.

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi

1. Bu modül, aşağıda madde 2 de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, ürünün, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her ürüne CE uygunluk işareti iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında aşağıda madde 4 te açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası yer alır.

2. Üretici, üretim ve bitmiş kazan denetimi ve testi için aşağıda madde 3 te belirtilen onaylanmış bir kalite sistemini uygular ve aşağıda madde 4 te açıklanan gözetime tabi olur.

3. Kalite Sistemi:

3.1 Üretici, kazanlara yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:

– Tasarımlanan kazan kategorisiyle ilgili tüm bilgiler,
– Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar,
– AT tip inceleme belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya.

3.2 Kalite sistemi, kazanların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olmasını ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmesini temin eder.

Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir;

– Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin kazan kalitesine dair yönetim sorumlulukları,
– Üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri, kullanılacak yöntem ve sistematik faaliyetler,
– Üretimden önce, üretim aşamasında ve üretimden sonra gerçekleştirilecek muayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,
– Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları,
– İstenilen kazan kalitesinin sağlanmasının ve kalite sisteminin verimli işlemesinin gözetimi için araçlar.

3.3 Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemlerinin, bu gereklere uygun olduğu varsayılır.

Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az bir tanesi ilgili ürün teknolojisini değerlendirme konusunda deneyimli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üretim yerini denetleme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.

3.4 Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve sistemin yeterli ve verimli şekilde devamını sağlar.

Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.

4. Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu

4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediğini tespit etmektir.

4.2. Üretici, denetim amacıyla, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını sağlar.

4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler.

4.4. Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Gerekiyorsa, onaylanmış kuruluş üreticiye ziyaret raporu ve gerçekleştirilmişse test raporu verir.

5. Üretici aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Bakanlığa sunar.

– Madde 3.1 de belirtilen dökümanlar,
– Madde 3.4 te belirtilen değişiklik bildirimi,
– Madde 3.4, madde 4.3 ve madde 4.4 te belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporları.

6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi

1. Bu modül, aşağıda madde 2 de bildirilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, kazanların ve cihazların, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her kazan ve cihaza CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında, aşağıda madde 4 te açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası yer alır.

2. Üretici, bitmiş kazan ve cihazın denetimi ve testi için, aşağıda madde 3 te belirtilen onaylanmış bir kalite sistemini uygular ve aşağıda madde 4 te belirtilen gözetime tabi olur.

3. Kalite Sistemi

3.1. Üretici, kazanlarına ve cihazlarına yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir.

– Tasarımlanan kazan ve cihaz kategorisiyle ilgili tüm bilgiler,
– Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar,
– AT tip inceleme belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya.

3.2. Kalite sistemi altında, her kazan ve cihaz muayene edilir ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu garanti etmek için 8 inci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlarda öngörülen testler veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir şekilde yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu, kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların aynı şekilde anlaşılmasını sağlar ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir;

– Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin kazan ve cihaz kalitesine dair yükümlülükleri ve yetkileri,
– Üretimden sonra yapılacak muayene ve testler,
– Kalite sisteminin verimli işlemesinin gözetimi için kullanılan araçlar,
– Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları.
3.3. Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemlerinin, bu gereklere uygun olduğu varsayılır.

Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az bir tanesi ilgili kazan ve cihaz teknolojisini değerlendirmede deneyimli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üretim yerini değerlendirme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.

3.4 Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve sistemin yeterli ve etkin bir şekilde devam etmesini sağlar.

Üretici veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.

4. Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu

4.1. Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediğini tespit etmektir.

4.2. Üretici, onaylanmış kuruluşun denetim amacıyla kontrol, test ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa her türlü gerekli bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını temin eder.

4.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler.

4.4. Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Gerekiyorsa onaylanmış kuruluş, üreticiye ziyaret raporu ve gerçekleştirilmişse test raporu verir.

5. Üretici, aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Bakanlığa vermek zorundadır.

– Madde 3.1 in ikinci bendinde belirtilen dokümanlar,
– Madde 3.4 ün ikinci fıkrasında belirtilen değişiklik bildirimi,
– Madde 3.4 ün son fıkrasında ve madde 4.3 ile madde 4.4 te zikredilen onaylanmış kuruluş kararı ve raporları.

6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında, diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.

Ek 5

Onaylanmış Kuruluşların Yetkilendirilmesi İçin Bakanlık Tarafından Dikkate Alınması Gereken Asgari Kriterler

1. Onaylanmış kuruluş yöneticisi ve testlerin tasdik edilmesi ve yapılmasından sorumlu elemanlar; kazanların yetkili temsilcisi, tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi veya montajcısı olamazlar. Ayrıca bu kazanların ve cihazların tasarımları, imalatları, pazarlama ve bakımlarında dolaylı da olsa, bulunmuş olamazlar. Bu durum onaylanmış kuruluş ile üretici arasında teknik bilgi alışverişine engel oluşturmaz.

2. Onaylanmış kuruluş personeli, doğrulama ve değerlendirmelerini en yüksek derecede profesyonel doğruluk ve teknik yeterlilik ile yerine getirmeli ve özellikle finansal olarak değerlendirme veya denetleme sonuçlarını etkileyecek, bilhassa doğrulama sonuçları ile ilgisi olan kişilerden veya gruplardan gelebilecek baskı ve teşviklerden etkilenmemelidir.

3. Kuruluş, denetleme ve gözetim işleri ile bağlantılı teknik ve idari görevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmek için gerekli personel ve imkanlara sahip olmalı, aynı zamanda özel doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilmek için gereken donanıma sahip olmalıdır.

4. Muayene için görevlendirilen kişilerde aşağıdaki hususlar aranır:

– Yeterli teknik ve mesleki eğitim,
– Tatbik ettikleri muayenelerde ilgili tatmin edici bilgiye ve bu muayeneler için yeterli deneyim,
– Muayenelerin performansını, güvenilirliğini belgelemek için gerekli olan sertifika tanzim ve kayıtları ile raporlarını hazırlama kabiliyeti.

5. Denetim elemanlarının tarafsızlığı teminat altına alınmalıdır. Bu tip testlerin sonuçlarına göre veya tatbik ettikleri test sayısına göre maaşa bağlanmamaları gerekmektedir.

6. Ulusal bir mevzuat gereğince devlet tarafından sigorta edilmediği durumlarda veya sorumluluğu devletin üstlenmesi halleri dışında, onaylanmış kuruluşun bir kusur sorumluluğu sigortası olmalıdır.

7. Onaylanmış kuruluş personeli, Yönetmeliğin veya milli kanunların bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümleri doğrultusunda görevlerini yaparken elde edilen bilgilerle ilgili (Bakanlık yetkilileri ile ilişkileri haricinde) profesyonel gizlilik ilkesine uymak zorundadır.